Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp

      34
Tôi đang làm việc tại doanh nghiệp thuộc quy mô vừa, được biết Chính phủ vừa mới ban hành quy định về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì điều kiện vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có phải là một tổ chức tín dụng không?
*
Nội dung chính

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có phải là một tổ chức tín dụng không?

Căn cứ Điều 20 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có nêu cụ thể bản chất của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

"Điều 20. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa1. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện các chức năng sau đây:a) Cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;b) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa."

Theo quy định tại khoản 19 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015:

"19. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật."

Còn tại khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về tổ chức tín dụng như sau:

"1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân."

Như vậy, đối chiếu các quy định trên với nhau, có thể thấy Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước nói chung là quỹ của nhà nước, không phải là một tổ chức tín dụng.

Bạn đang xem: Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp

*

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều kiện vay vốn trực tiếp từ nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể trong từng trường hợp là gì?

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 39/2019/NĐ-CP có quy định:

"3. “Cho vay trực tiếp” là việc Quỹ trực tiếp thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa."

Theo đó, trong trường hợp Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp thực hiện hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì điều kiện cần đáp ứng được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP như sau:

"Điều 16. Điều kiện vay vốn1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;c) Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;d) Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định này.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này;b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng. Việc xác định cụm liên kết ngành thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xem thêm: Tổng Hợp Kinh Nghiệm Du Lịch Cửa Lò Nghệ An Tự Túc 2022 Tiết Kiệm Nhất

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này;b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Việc xác định chuỗi giá trị thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành."

Điều kiện vay vốn gián tiếp từ nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cụ thể trong từng trường hợp là gì?

Ngược lại với cho vay trực tiếp, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. (quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 39/2019/NĐ-CP)

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 39/2019/NĐ-CP thì điều kiện vay vốn gián tiếp từ nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm:

"Điều 23. Điều kiện vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định này;b) Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định này;b) Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:a) Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này;b) Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này."

Vì bạn chưa nêu cụ thể doanh nghiệp của bạn thuộc nhóm nào trong ba nhóm trên, và cũng chưa nêu rõ doanh nghiệp bạn thực hiện vay vốn trực tiếp hay gián tiếp nên bạn cần đối chiếu các quy định trên với tình hình thực tế ở doanh nghiệp mình để xác định được điều kiện vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong trường hợp này.