Quần áo bò sữa nữ

      8

JavaScript hình như bị vô hiệu trong trình lưu ý của bạn. Để gồm trải nghiệm tốt nhất trên website của bọn chúng tôi, đảm bảo bật Javascript trong trình phê chuẩn của bạn.


Bạn đang xem: Quần áo bò sữa nữ

*
NỮ ÁO VÁY QUẦN nam giới ÁO QUẦN BRANDS chungcuqms.comZILLA chungcuqms.comLAAB OOB chungcuqms.com BỘ SƯU TẬP chungcuqms.com chungcuqms.comZILLA chungcuqms.comLAAB OOB đen FRIDAY SALE UP khổng lồ 50%+++ ","url":"https://chungcuqms.com/tat-ca-san-pham-nu","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none"},"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"400","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"Tu1ea4T Cu1ea2 Su1ea2N PHu1ea8M NAM","is_category":false,"id":"custom-node-74","status":1,"sort_order":"0","content":"","url":"https://chungcuqms.com/tat-ca-san-pham-nam","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":true,"desktop_font":"700","mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O Nu1ec8 KHu00d4NG Mu0168","is_category":false,"id":"custom-node-75","status":1,"sort_order":"1","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-ni-khong-mu","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O Nu1ec8 Mu0168","is_category":false,"id":"custom-node-77","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-ni-mu","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O KHOu00c1C","is_category":false,"id":"custom-node-79","status":1,"sort_order":"3","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-khoac","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O LEN","is_category":false,"id":"custom-node-81","status":1,"sort_order":"4","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-gile-ao-len","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O THUN","is_category":false,"id":"custom-node-82","status":1,"sort_order":"5","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-thun","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O Su01a0 MI","is_category":false,"id":"custom-node-83","status":1,"sort_order":"7","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-ao-so-mi","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"u00c1O","is_category":false,"id":"custom-node-98","status":1,"sort_order":"1","content":"
","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"QUu1ea6N JEANS","is_category":false,"id":"custom-node-84","status":1,"sort_order":"0","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-quan-jeans","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"QUu1ea6N JOGGER","is_category":false,"id":"custom-node-85","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-quan-jogger","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"QUu1ea6N SHORT","is_category":false,"id":"custom-node-86","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/nam-quan-short","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"QUu1ea6N","is_category":false,"id":"custom-node-99","status":1,"sort_order":"3","content":" ","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"Tu1ea4T Cu1ea2 PHu1ee4 KIu1ec6N","is_category":false,"id":"custom-node-87","status":1,"sort_order":"11","content":"","url":"https://chungcuqms.com/tat-ca-phu-kien","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"NAM","is_category":false,"id":"custom-node-72","status":1,"sort_order":"1","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/tat-ca-san-pham-nam","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":0,"hide_content":false,"desktop_font":"400","mobile_font":"400","elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":0,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SHOP BY chungcuqms.comZILLA","is_category":false,"id":"custom-node-53","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comzilla","current":false,"label":"label":"chungcuqms.comZilla","label_text_color":null,"label_background_color":null,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comZILLA","is_category":false,"id":"custom-node-7","status":1,"sort_order":"2","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comzilla","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":0,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SHOP BY chungcuqms.comLAAB","is_category":false,"id":"custom-node-54","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comlaab","current":false,"label":"label":"chungcuqms.comLAAB","label_text_color":null,"label_background_color":null,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comLAAB","is_category":false,"id":"custom-node-8","status":1,"sort_order":"3","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comlaab","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"400","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SHOP BY OOB","is_category":false,"id":"custom-node-55","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/brand-oob","current":false,"label":"label":"OOB","label_text_color":null,"label_background_color":null,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"OOB","is_category":false,"id":"custom-node-9","status":1,"sort_order":"4","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/brand-oob","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":"700","elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SHOP BY chungcuqms.com","is_category":false,"id":"custom-node-52","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comcore","current":false,"label":"label":"chungcuqms.com","label_text_color":null,"label_background_color":null,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com","is_category":false,"id":"custom-node-6","status":1,"sort_order":"7","content":"

Xem thêm: Doanh Nghiệp Và Công Ty Doanh Nghiệp 200, Phân Biệt Doanh Nghiệp Và Công Ty

","url":"https://chungcuqms.com/brand-chungcuqms.comcore","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none">,"__disableTmpl":true,"name":"BRANDS","is_category":false,"id":"custom-node-5","status":1,"sort_order":"2","content":"
","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":true,"desktop_font":"400","mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"Hu00c0NG Mu1edaI","is_category":false,"id":"custom-node-46","status":1,"sort_order":"3","url":"https://chungcuqms.com/hang-moi-new","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"400","mobile_font":"400","elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":"700","elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com ESSENTIALS","is_category":false,"id":"custom-node-32","status":1,"sort_order":"2","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.com-essentials","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"BACK to SKOOL","is_category":false,"id":"custom-node-33","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/back-to-skool-2022","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com X NGu00c0Y MAI","is_category":false,"id":"custom-node-34","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.com-x-ngay-mai","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com","is_category":false,"id":"custom-node-18","status":1,"sort_order":"0","content":" ","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comZILLAxTHE SIMPSONS 22","is_category":false,"id":"custom-node-26","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.comzilla-x-the-simpsons-22","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com HARRY POTTER","is_category":false,"id":"custom-node-38","status":1,"sort_order":"4","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.com-x-harry-potter","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comZILLA","is_category":false,"id":"custom-node-19","status":1,"sort_order":"0","content":" ","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comLAABxVSTRA - THE BREAK OUT","is_category":false,"id":"custom-node-40","status":1,"sort_order":"0","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.comlaabxvstra-the-break-out","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comLAABxCAUBETHO","is_category":false,"id":"custom-node-29","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.comlaab-x-cau-be-tho","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comLAAB","is_category":false,"id":"custom-node-20","status":1,"sort_order":"0","content":" ","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.com x ZOOKIZ","is_category":false,"id":"custom-node-44","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/chungcuqms.comxzookiz1","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"OOB","is_category":false,"id":"custom-node-21","status":1,"sort_order":"0","content":" ","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"Bu1ed8 Su01afU Tu1eacP","is_category":false,"id":"custom-node-23","status":1,"sort_order":"4","content":"
","url":"","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"700","mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE UP lớn 50%+++","is_category":false,"id":"custom-node-100","status":3,"sort_order":"0","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-11.11","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE CHu1ec8 Tu1eea 199K","is_category":false,"id":"custom-node-59","status":1,"sort_order":"1","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-tu-199k","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE CHu1ec8 Tu1eea 299K","is_category":false,"id":"custom-node-60","status":1,"sort_order":"2","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-tu-299k","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE CHu1ec8 Tu1eea 399K","is_category":false,"id":"custom-node-61","status":1,"sort_order":"3","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-tu-399k","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE CHu1ec8 Tu1eea 499K","is_category":false,"id":"custom-node-62","status":1,"sort_order":"4","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-tu-499k","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE CHu1ec8 Tu1eea 599K","is_category":false,"id":"custom-node-63","status":1,"sort_order":"5","content":"","url":"https://chungcuqms.com/bao-sale-tu-599k","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"SALE UP to 50%+++","is_category":false,"id":"custom-node-57","status":1,"sort_order":"0","content":" ","url":"https://chungcuqms.com/black-friday","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null,"show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":0,"label":"do not show","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":700,"mobile_font":700,"elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"FLASH SALE","is_category":false,"id":"custom-node-64","status":1,"sort_order":"0","content":"","url":"https://chungcuqms.com/flash-sale-11-11","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null>,"__disableTmpl":true,"name":"BLACK FRIDAY","is_category":false,"id":"custom-node-56","status":1,"sort_order":"6","content":"
","url":"https://chungcuqms.com/black-friday","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none","show_mobile_content":0,"mobile_content":null,"type":"value":1,"label":"vertical","submenu_type":false,"width":0,"width_value":0,"column_count":4,"hide_content":false,"desktop_font":"400","mobile_font":"400","elems":<>,"__disableTmpl":true,"name":"chungcuqms.comVIRONMENT","is_category":false,"id":"custom-node-51","status":1,"sort_order":"7","content":"
","url":"https://chungcuqms.comvironment.chungcuqms.com","current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":"none">,"__disableTmpl":true,"name":null,"is_category":null,"id":null,"status":0,"sort_order":null,"content":null,"url":null,"current":false,"hide_mobile_content":false,"submenu_animation":null}, config: "is_hamburger":false,"color_settings":"color_template":"custom","main_menu_background":"#FFFFFF","main_menu_background_hover":"#FFFFFF","main_menu_text":"#000000","main_menu_text_hover":"#f70000","submenu_background_color":"#FFFFFF","submenu_background_image":"","submenu_text":"#000000","submenu_text_hover":"#f50000","current_category_color":"#ff0000","toggle_icon_color":"#000000","hamburger_icon_color":"#000000","mobile_menu_title":"","mobile_menu_width":1024,"welcome_message":"message":"Default welcome msg!","invitation_url":"","hide_view_all_link":true,"mobile_class":"drill","is_sticky":0,"is_icons_available":"desktop","animation_time":0.3,"hamburger_animation":"none","logo":"https://cdn2.chungcuqms.com/media/logo/stores/1/logo.png","home_url":"https://chungcuqms.com/", children: <>, settings: "account":"is_logged_in":false,"login":"https://chungcuqms.com/customer/account/login/referer/aHR0cHM6Ly9ib28udm4v/","create":"https://chungcuqms.com/customer/account/create/","logout":"https://chungcuqms.com/customer/account/logout/","account":"https://chungcuqms.com/customer/account/","switcher":"current_code":"default","current_name":"Default Store View","current_store_id":"1","items":<"url":"https://chungcuqms.com/stores/store/redirect/___store/default/___from_store/default/uenc/aHR0cHM6Ly9ib28udm4vP19fX3N0b3JlPWRlZmF1bHQ%2C/","code":"default","name":"Default Store View">,"currency":"current_code":"VND","current_code_title":"VND","current_name":null,"id_modifier":"nav","items":<>, links: <> } } } }">