Doanh nghiệp 2019

      8
*

*
*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ gớm TẾ CÁ THỂ

1.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp 2019

Số công ty đang hoạt động sản xuất sale tại thời gian 31/12 thường niên phân theo loại hình doanh nghiệp

2. Số doanh nghiệp lớn đang hoạt độngsản xuất marketing tại thời điểm 31/12hàng năm phân theo huyện, thị xã, thành phố

3. Vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm của những doanh nghiệp đang hoạt động phân theo mô hình doanh nghiệp

4. Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời gian 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

5. Số lao động trong số doanh nghiệp phân theo ngành tởm tế

6. Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đang hoạt động tại thời khắc 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

7. Thu nhập cá nhân của người lao đụng trong doanh nghiệp đang hoạt động tại thời gian 31/12 phân theo mô hình doanh nghiệp

8. Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo huyện, thị xã, thành phố

1. Số doanh nghiệp lớn đang chuyển động sản xuất kinh doanh tại thời gian 31/12 thường niên phân theo loại hình doanh nghiệp

2015 2016 2017 2018

Doanh nghiệp

TỔNG SỐ

2.643 2.847 3.286 3.390

Doanh nghiệp bên nước

20 20 19 19

- Trung ương

10 8 6 6

- Địa phương

10 12 13 13

Doanh nghiệp ko kể Nhà nước

2.622 2.825 3.261 3.365

- tư nhân

339 335 311 261

- doanh nghiệp hợp danh

1 2 2 4
2.081 2.275 2.719 2.869

- doanh nghiệp cổ phần có vốn bên nước

3 4 2 2

- công ty cổ phần không tồn tại vốn đơn vị nước

198 209 227 229

Doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư nước ngoài

1 2 6 6

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1 1 6 6

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- 1 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp nhà nước

0,76 0,70 0,58 0,56

- Trung ương

0,38 0,28 0,18 0,18

- Địa phương

0,38 0,42 0,40 0,38

Doanh nghiệp xung quanh Nhà nước

99,20 99,22 99,24 99,26

- tư nhân

12,82 11,76 9,46 7,70

- doanh nghiệp hợp danh

0,04 0,07 0,06 0,12
78,74 79,91 82,75 84,63

- doanh nghiệp cổ phần bao gồm vốn nhà nước

0,11 0,14 0,06 0,06

- công ty cổ phần không có vốn bên nước

7,49 7,34 6,91 6,75

Doanh nghiệp tất cả vốn chi tiêu nước ngoài

0,04 0,08 0,18 0,18

- dn 100% vốn nước ngoài

0,04 0,04 0,18 0,18

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- 0,04 - -

Đầu trang

2. Số công ty lớn đang vận động sản xuất kinh doanh tại thời khắc 31/12 hàng năm phân theo huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị tính: Doanh nghiệp

2015 2016 2017 2018

Tổng số

2.643 2.847 3.286 3.390

Thành phố Đồng Hới

1.551 1.658 1.792 1.813

Thị xã ba Đồn

270 306 324 333

Huyện Minh Hóa

56 41 73 96

Huyện Tuyên Hóa

77 96 135 143

Huyện Quảng Trạch

135 137 176 191

Huyện tía Trạch

293 305 376 376

Huyện Quảng Ninh

88 103 166 189

Huyện Lệ Thủy

173 201 244 249

Đầu trang

3. Vốn sản xuất sale bình quân năm của các doanh nghiệp đang chuyển động phân theo loại hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

50.557,7 62.412,3 74.895,1

Doanh nghiệp đơn vị nước

4.011,9 3.880,4 4.050,9

- Trung ương

1.999,3 1.531,1 1.773,4

- Địa phương

2.012,6 2.349,3 2.277,5

Doanh nghiệp ko kể Nhà nước

45,912,7 51.620,4 64.111,4

- tư nhân

1.119,4 1.194,8 1.068,3

- công ty hợp danh

0,6 1,2 3,1
30,046,5 34,848,2 44.138,6

- công ty cổ phần bao gồm vốn bên nước

1.237,9 52,6 55,4

- doanh nghiệp cổ phần không có vốn công ty nước

13.508,3 15,523,6 18.846,0

Doanh nghiệp có vốn chi tiêu nước ngoài

633,1 6.911,5 6.732,8

- dn 100% vốn nước ngoài

632,8 6.911,5 6.732,8

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

0,3 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp công ty nước

7,93 6,22 5,41

- Trung ương

3,95 2,45 2,37

- Địa phương

3,98 3,77 3,04

Doanh nghiệp không tính Nhà nước

90,82 82,71 85,60

- bốn nhân

2,22 1,92 1,43

- doanh nghiệp hợp danh

0,00 0,00 0,00
59,43 55,84 58,94

- doanh nghiệp cổ phần gồm vốn bên nước

2,45 0,08 0,07

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn bên nước

26,72 24,87 25,16

Doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

1,25 11,07 8,99

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1,25 11,07 8,99

- DN liên doanh với nước ngoài

0,00 - -

Đầu trang

4. Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Người

TỔNG SỐ

42.286 43.443 43.921

Doanh nghiệp nhà nước

4.464 4.190 3.734

- Trung ương

1.270 1.480 1.292

- Địa phương

3.194 2.719 2.442

Doanh nghiệp bên cạnh Nhà nước

37.779 38.146 39.143

- tư nhân

2.139 1.695 1.356

- doanh nghiệp hợp danh

13 13 24
27.533 28.919 30.539

- công ty cổ phần bao gồm vốn công ty nước

873 156 147

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn đơn vị nước

7.221 7.363 7.077

Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

43 1.098 1.044

- dn 100% vốn nước ngoài

40 1.098 1.044

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

3 - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp nhà nước

10,55 9,66 8,50

- Trung ương

6,86 3,40 2,94

- Địa phương

3,69 6,26 5,56

Doanh nghiệp bên cạnh Nhà nước

89,35 87,81 89,12

- tứ nhân

5,06 3,90 3,09

- doanh nghiệp hợp danh

0,03 0,03 0,05
65,11 66,57 69,53

- doanh nghiệp cổ phần bao gồm vốn nhà nước

2,07 0,36 3,34

- doanh nghiệp cổ phần không tồn tại vốn bên nước

17,08 16,95 16,11

Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư nước ngoài

0,10 2,53 2,38

- dn 100% vốn nước ngoài

0,09 2,53 2,38

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

0,01 - -

Đầu trang

5. Số lao động trong những doanh nghiệp phân theo ngành khiếp tế

Đơn vị tính:Người

2016 2017 2018

Tổng số

42.286 43.443 43.921

A. Nông nghiệp, lâm nghiệp với thủy sản

1.949 1.660 1.517

B. Khai khoáng

1.020 1.073 1.055

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo

9.290 9.889 9.915

D. Thêm vào và bày bán điện, khí đốt, nước nóng, khá nước và ổn định không khí

28

30

33

E. Hỗ trợ nước; hoạt động cai quản và xử trí rác thải, nước thải

535 645 645

F.

Xem thêm: Real Có Bốn Cầu Thủ Trong Đội Hình Tiêu Biểu 2019 /20, Đội Hình Tiêu Biểu Ngoại Hạng Anh 2019/20

Xây dựng

11.604 11.123 11.219

G. Sắm sửa và buôn bán lẻ; sữa trị ô tô, tế bào tô, xe pháo máy và xe có động cơ khác

9.732 10.244 10.755

H. Vận tải đường bộ kho bãi

2.474 2.419 2.225

I. Thương mại dịch vụ lưu trú và ăn uống

2.128 2.307 2.309

J. Thông tin và truyền thông

44 35 15

K. Chuyển động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

203 206 149

L. Chuyển động kinh doanh không cử động sản

33 37 62

M. Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ

1.883 2.170 2.372

N. Vận động hành chủ yếu và dịch vụ hỗ trợ

728 838 862

O. Buổi giao lưu của ĐCS; QLNN, ANQP; TC CT-XH, đảm bảo xã hội bắt buộc

- - -

P. Giáo dục đào tạo và Đào tạo

107 201 211

Q. Y tế và hoạt động trợ góp xã hội

168 150 161

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

299 310 302

S. Vận động dịch vụ khác

61 106 114

T. HĐ có tác dụng thuê hộ gia đình

- - -

U. Hoạt động của các tổ chức triển khai và phòng ban quốc tế

- - -

Đầu trang

6. Lệch giá thuần sản xuất marketing của các doanh nghiệp đang chuyển động tại thời gian 31/12 phân theo mô hình doanh nghiệp

2016 2017 2018

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

37.715,6 43.719,4 59,874,1

Doanh nghiệp đơn vị nước

1.863,4 1.954,6 2.299,9

- Trung ương

1.252,7 1.504,2 1.817,9

- Địa phương

610,7 450,4 482,0

Doanh nghiệp bên cạnh Nhà nước

35.823,6 37.658,3 51.828,6

- tư nhân

1.427,5 1.119,9 1.067,4

- doanh nghiệp hợp danh

1,1 1,2 3,4
26.812,5 29.271,3 40.076,6

- doanh nghiệp cổ phần có vốn đơn vị nước

548,0 40,1 38,0

- công ty cổ phần không tồn tại vốn nhà nước

7.034,5 7.225,8 10.643,2

Doanh nghiệp gồm vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài

28,6 4.106,5 5.745,6

- doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

28,6 4.106,5 5.745,6

- DN liên doanh với nước ngoài

- - -
Cơ cấu (%)

TỔNG SỐ

100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp công ty nước

4,94 4,47 3,84

- Trung ương

3,90 3,44 3,04

- Địa phương

1,04 1,03 0,80

Doanh nghiệp ngoại trừ Nhà nước

94,98 86,14 86,56

- bốn nhân

3,79 2,56 1,78

- doanh nghiệp hợp danh

0,00 0,00 0,01
71,09 66,96 66,93

- doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước

1,45 0,09 0,06

- doanh nghiệp cổ phần không có vốn công ty nước

18,65 16,53 17,78

Doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư nước ngoài

0,08 9,39 9,60

- dn 100% vốn nước ngoài

0,08 9,39 9,60

- DN liên doanh với nước ngoài

- - -

Đầu trang

7. Các khoản thu nhập của bạn lao cồn trong công ty đang hoạt động tại thời khắc 31/12 phân theo mô hình doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

2016 2017 2018

TỔNG SỐ

2.400,7 2.723,0 2.881,0

Doanh nghiệp đơn vị nước

280,6 290,5 303,7

- Trung ương

150,4 102,3 109,3

- Địa phương

130,2 188,2 194,4

Doanh nghiệp ko kể Nhà nước

2.115,5 2.283,9 2.425,5

- tứ nhân

83,9 71,4 65,9

- công ty hợp danh

0,6 0,5 0,5
1.533,9 1.708,2 1,9

- doanh nghiệp cổ phần có vốn đơn vị nước

39,6 5,6 1.885,1

- công ty cổ phần không tồn tại vốn nhà nước

457,5 498,2 4,3

Doanh nghiệp bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài

4,6 148,6 151,8

- dn 100% vốn nước ngoài

4,6 148,6 151,8

- DN liên kết kinh doanh với nước ngoài

- - -

Đầu trang

8. Số cơ sở tài chính cá thể phi nông, lâm nghiệp cùng thủy sản phân theo huyện, thị xã, thành phố