Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 giữa kì 1

      16
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

bộ 40 Đề thi thân kì 1 giờ Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án


mua xuống 21 9.022 230

Tài liệu cỗ 40 Đề thi thân kì 1 giờ Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án tổng phù hợp từ đề thi môn tiếng anh 5 của những trường Tiểu học tập trên cả nước đã được soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài bác thi giữa học kì 1 giờ anh lớp 5. Mời chúng ta cùng đón xem:


Bộ 40 Đề thi thân kì 1 giờ Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 1

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 5 giữa kì 1

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Read and complete

likedoTVplayusually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to school. After school, I (2) ____________ vì chưng homework with my classmates. Then I often go lớn the sport centre và (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read và answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice cream. We drank fruit juice. We quý phái English & Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar và Linda played the piano. The tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong bởi at the party?

____________________________________

4.What did Linda vì chưng at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang and happily.

*

V. Put the words in order khổng lồ make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Do2. Usually3. Play4. TV5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi thương hiệu là Nam. Tôi dậy mau chóng vào buổi sáng. Tôi bầy đàn dục, bữa sớm và kế tiếp đi học. Sau thời điểm tan học, tôi thường làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp. Sau đó tôi hay đi mang lại trung trung tâm thể thao và đùa bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi ưng ý xem phim sau giờ ăn tối.

II.

1.It was (on) last Sunday.

2.Nam’s classmates went to lớn his birthday party.

3.He played the guitar.

4.She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Chủ nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bàn sinh hoạt của tôi mang đến tham tham dự các buổi tiệc sinh nhật. Họ đã tặng tôi số đông món rubi như truyện tranh, robot, cùng một nhỏ gấu bông. Cửa hàng chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Shop chúng tôi đã hát nhiều bài xích hát giờ Anh với tiếng Việt. Và shop chúng tôi cũng sẽ nhảy nữa. Phong đã nghịch ghi ta với Linda chơi đàn piano. Buổi tiệc kết thúc vào tầm khoảng 7 giờ tối. Cửa hàng chúng tôi đã siêu thích buổi tiệc đó cực kỳ nhiều.

III.

1. T2. F3. T4. F

IV.

1.Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2.once;

3.Hue imperial city;

4.danced

V.

1.Where will you go this weekend?

2.I will water the flower in the garden.

3.What did you bởi vì on Teacher’s day?

4.The street is busy.

5.What is your hometown like?


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)


I. Odd one out.

1.a. Cartoon b. Story book c. Comic d. Detective story

2.a. Sports festival b. Book fair c. Join d. Concert

3.a. Always b. Twice c. Usually d. Never

4.a. Once b. Two c. Nine d. Eleven

5.a. How often b. How c. Who d. Hello

II. Choose the correct answer.

6.________ meet at 7.00 p m.

a. Let’s b. Let’s go c. Let

7.Nhat ________ 9 on his next birthday.

a. Is b. Will c. Will be

8.I live ________ my parents in the countryside.

a. On b. With c. To

9.Nga lives ________ 52 Nguyen Dinh Chieu Street.

a. At b. On c. In

10.Will you be không tính phí tomorrow evening? - ________

a. Yes, I will b. Yes, I vị c. Yes, I am

11.Where will we meet? - ________ the cinema.

a. Opposite b. Next c. In front of

12.I think she ________ the party tomorrow.

a. Will enjoy b. Enjoy c. Enjoys.

13.I will see you ________ tomorrow.

a. On b. Ø c. In

14._______do you go to the amusement center? - Once a week.

a. How long b. How far c. How many D. How often

15._______ were you born? - In a small village in Vietnam.

a. When b. Where c. What d. Why

III. Choose the best word khổng lồ complete the blank.

16.He _______________ lots of photos at the food festival. presents

17.Did Nga ____________ you lớn her birthday party? took

18.My father bought some books at the _____________. played

19.My friends gave me some ____________ on my birthday. book fair

20.Last Sunday, we __________ hide-and-seek at the park. Presents invite

IV. Put the words in the right order to lớn make meaningful sentences.

21.every/ school/ Jane/ morning/ eight/ to/ o’clock/ goes/ at .

_____________________________________________________________________

22.In the city/ in the country/ Hung/ or/ does/ live?

_____________________________________________________________________

23.part/ in/ festival/ did/ the/ sports/ you/ take/?

_____________________________________________________________________

24.Hoa/ birthday/ to/ her/ invite/ Minh/ party/ will/ next.

_____________________________________________________________________

25.Birthday/ went/ my/ my/ family/ to/ cousin’s/ party/ night/ last/.

_____________________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Odd one out:

1. A2. C3. B4. A5. D

Choose the correct answer

6. A7. C8. B9. A10. A11. C12. A13. B14. D15. B

Choose the best word lớn complete the blank

16.took

17.invite

18.book fair

19.presents

20.played

Put the words in the right order to lớn make meaningful sentences

21.Jane goes khổng lồ school at eight o’clock every morning.

22.Does Hung live in the thành phố or in the country?

23.Did you take part in the sports festival?

24.Hoa will invite Minh to lớn her birthday part next week.

25.My family went khổng lồ my cousin’s birthday party last night.


Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Arrange the following letters lớn make words

*
*
*
*

*
*
*
*

II. Look at the pictures and answer questions

*
*

III. Choose the best answer

1.Lan and Hung …..... Students.

A. Am B. Is C. Are D. Aren’t

2.…….. He read a book?

A. Could B. Can C. What D. How

3.This is my sister. ………name is Lan.

A. He B. She C. His D. Her

4.How …….clouds are there?

A. Much B. Màu sắc C. Many D. Lion

5.There ….. Four desks.

A. Are B. Is C. Has D. Have

6.Oh! I want chicken…….pizza.

A. But B. With C. & D. So

7………..your favorite color?

A. What’s B. When’s C. How’s D. Can’s

8.How……. The weather?

A. Am B. Is C. Are D. Isn’t

9.…….. You lượt thích English?

A. Vì chưng B. Does C. Did D. Has

10.Where …..the books?

A. Am B. Is C. Am not D. Are

IV. Odd one out

1.orange juice brown red

2.sunny snowy weather rainy

3.father mother sister boy

4.June July Monday December

5.Car swim bus taxi

V. Rearrange these words khổng lồ make sentences

1)My/ mother/ pretty. / is ....................................................................

2)wash / Can/ hãng apple ?/ you ....................................................................

3)What/ want ?/ you/ bởi vì ....................................................................

4)is/ your/ What/ màu sắc ?/ favorite ....................................................................

5)thirsty./ I’m / want/ juice./ I ....................................................................

VI. Choose a word from the box và write it next to lớn numbers from 1-4

My classroom

Hello. My name is Mai. I’m from (0)Viet Nam.This is my (1)………………It is large and nice. There are (2)………………….and benches. There is one board on the wall. There is one (3)................of Viet Nam. There is a picture of (4) ………………...We are very happy in my classroom.

*

Đáp án và Thang điểm

I. Arrange the following letters to lớn make words

2 – bicycle3 – dogs4 – doll5 – cats6 – milk7 – boy8 - frog

II. Look at the pictures & answer questions

1.It is rainy

2.No, it can’t.

III. Choose the best answer

1. C2. B3. D4. C5. A6. C7. A8. B9. A10. D

IV. Odd one out

1. Juice2. Weather3. Boy4. Monday5. Swim

V. Rearrange these words khổng lồ make sentences

1.My mother is pretty.

2.Can you wash apple?

3.What vị you want?

4.What is your favorite color?

5.I’m thirsty. I want juice.

VI. Choose a word from the box & write it next lớn numbers from 1-4

1. Classroom2. Desks3. Map4. Uncle Ho


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 4)


I. Odd one out

1.A. Big B. Small C. Old D. Well

2.A. Flower B. Look C. Tree D. Garden

3.A. Town B. Thành phố C. Country D. House

4.A. Travel B. Bike C. Bus D. Car

5.A. Get B. Leave C. School D. Start

II. Choose the correct answer

1.……… did you go on holiday?

A. What B. Where C. Which D. How many

2.She went khổng lồ Hoi An Ancient ………

A. Thành phố B. Village C. Town D. Island

3.Where ……… you last summer?

A. Are B. Was C. Were D. Is

4.Where _______ you visit when you were in Ha Long?

A. Vì B. Did C. Will D. Is

5.Did you_______any photographs there?

A. Take B. Takes C. Took D. Taking

6.What did you eat last night? I _______ fish, rice và soup.

A. Eat B. Eats C. Ate D. Eating

7.Her birthday is .......... Friday, August 20th.

A. At B. On C. In

8........... You have a chạy thử tomorrow morning?

A. Will B. Bởi C. Are

9.Will he be free tomorrow? - ...........

A. No, he won’t

B. No, he doesn’t

C. No. He isn’t.

10.We will .......... Our old friends next Sunday.

A. Khổng lồ meet B. Meet C. Meeting

III. Give the correct khung of the verbs in brackets

1.Hoa ________________ a student in this school last year. (be)

2.Last summer, they ______________ khổng lồ Nha Trang. (go)

3.Nga, Lan & Mai ____________ lunch together at the school yesterday. (have)

4.Dung didn’t ____________ any noodles. (have)

5.Before I moved here, I _____________ in the country. (live)

IV. Read the passage & complete the statements below

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes lớn school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1.Lan lives in a house ___________________

2.Near her house, there is ___________________________

3.She studies at __________________________

4.She often goes to school by ____________________

5.Behind the school, there is ______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. D2. B3. D4. A5. C

II.

1. B2. C3. C4. B5. A6. C7. B8. A9. A10. B

III.

1. Was2. Went3. Had4. Have5. Lived

IV.

1.In the city

2.A supermarket, a bank, a post office và a clinic

3.Le Quy Don School

4.Bike

5.A river


Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 5)


Task 1: Match the sentences

1. What’s your address?a. I always do morning exercise
2. What’s the village like?b. Twice a week
3. What vì chưng you do in the morning?c. It’s small và quiet
4. How often vày you have English?d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1.will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2.went lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3.do / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4.did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read và complete.had Sunday did do

Mai:When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai:Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai:What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1.Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2.What did you vày last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vị c. Does d. Will do

3.Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4.………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d2 – c3 – a4 - b

Task 2: Put the words in order.

1.I will be in the countryside.

2.I went to lớn Phu Quoc island.

3.What will you bởi tomorrow?

4.Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete.

1. Sunday2. Did3. Do4. Had

Task 4: Choose the correct answer.

1 – c2 – a3 – b4 - d

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Đồng Hồ Dyoss Món Quà Ý Nghĩa, Độc Đáo Valentine

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 6)


I. Chọn giải đáp đúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. And B. Or C. But D. With

2. …….. He swim? - Yes, he can.

A. Could B. Can C. What D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. He B. She C. His D. Her

4. How ……. Classes are there?

A. Much B. Color C. Many D. Lion

5. There ….. A desk.

A. Are B. Is C. Has D. Have

6. Linda wants chicken……. Noodles.

A. But B. With C. & D. So

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s B. When’s C. How’s D. Can’s

8. ……. Is the weather? - It"s rainy.

A. How B. What C. When D. Where

9. …….. Lien like English?

A. Do B. Does C. Did D. Has

10. Where …..the library?

A. Am B. Is C. Am not D. Are

II. Lựa chọn từ khác loại.

1. A. Orange B. Blue C. Brown D. Red

2. A. Sun B. Snowy C. Sunny D. Rainy

3. A. Father B. Pupil C. Sister D. Grandma

4. A. October B. Sunday C. January D. December

5. A. Oto B. Football C. Bus D. Bicycle

III. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ đam mê hợp xong đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large và nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ Of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

ĐÁP ÁN

I. Chọn câu trả lời đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

II. Lựa chọn từ khác loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Bố trí những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My teacher is beautiful.

2 - do you wash your face?

3 - What does she want?

4 - What is your favorite fruit?

5 - I"m hungry. I want some noodles.

IV. Điền từ thích hợp hợp dứt đoạn văn.

1 - classroom; 2 - desks; 3 - map; 4 – globe


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 7)


Complete the sentence with the correct word.

far; crowded; village; island; come; modern; flat; floor;

1. Our đô thị is very big and__________.

2. The__________is beautiful and quiet.

3. Vày you lượt thích living in an__________?

4. How__________is it from here khổng lồ your countryside?

5. My house is on the tenth__________of dai Lien Tower.

6. The đô thị is so__________and polluted.

7. How often do you__________back khổng lồ your hometown?

8. Linda lives in__________19, on the eighth floor of kim cương Tower.

Reorder the word to lớn make correct sentence.

1. Do/ does/ the/ in/ she/ morning?/ What

................................................................................................

2. Does/ do/ he/ What/ morning?/ in/ the

................................................................................................

3. I/ in/ usually/ the/ play/ afternoon./ volleyball

................................................................................................

4. Always/ morning/ do/ I/ exercise/ the/ in/ morning.

................................................................................................

5. Her/ dinner/ mother/ always/ at night./ cooks/ Jennie

................................................................................................

Circle the correct answer.

1. Last night I go/ went lớn Hoa’s birthday party.

2. We played many games và did/ worked some sports, too.

3. Hoa invited all of her classmates to/ for her birthday party.

4. We played/ sang trọng “Happy birthday” và danced, too.

5. We had lots of funny/ fun at the tiệc ngọt last night.

Read và do the task followed.

My name is David. I live in Berlin, Germany. Last week, my family và I spent the summer holiday on my grandparents’ farm in the countryside. It was so far from Berlin. First, we took a taxi to the airport. Then we went by plane. Everything on the farm was great. The weather was good. It was cool và sunny. We went to the farm và watered the plants. I helped my grandmother to lớn get milk from cows, too. I found this job interesting. I did it every day until the over of the holiday. My parents liked walking on the farm và feeding sheep. We went back trang chủ yesterday.

Read and decide if each statement is true or false.

1. David is from America.

2. He spent his summer holiday on his parents’ farm.

3. He went khổng lồ the farm with his friends.

4. They took a taxi to the airport.

5. The weather was cool và sunny when they were.

ĐÁP ÁN

Complete the sentence with the correct word.

1 - modern; 2 - village; 3 - island; 4 - far;

5 - floor; 6 - crowded; 7 - come; 8 - flat;

Reorder the word khổng lồ make correct sentence.

1 - What does she bởi vì in the morning?

2 - What does he vày in the morning?

3 - I usually play the volleyball in the afternoon.

4 - I always vày morning exercise in the morning.

5 - Jennie always cooks her dinner at night.

Circle the correct answer.

1 - went; 2 - did; 3 - to; 4 - sang; 5 - fun;

Read and do the task followed.

1 - False; 2 - False; 3 - False; 4 - True; 5 – True


Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 8)


I. Circle the odd one out.

1. A. Coach B. Ship C. Train D. Beach

2. A. Have B. Surfing C. Watch D. Play

3. A. Played B. Went C. Was D. Had

4. A. Cave B. Island C. Apartment D. Mountain

5. A. Fruit B. Play C. Candle D. Birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam giới often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ Beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office và a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to lớn school in the morning. In the afternoon, he often does his homework & helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go lớn school?

IV. Reorder the words.

1. Play/ gym/ Linda/ I/ volleyball/ the/ and/ in/

………………………………………………………………

2. Afternoon/ I/ homework/ the/ often/ my/ in/ do/

………………………………………………………………

3. Address/ is/ What/ his/ ?/

………………………………………………………………

4. Go/ do/ How/ school/ you/ to/ ?

………………………………………………………………

5. Twice/ TV/ Tom/ week/ watches/ a/

………………………………………………………………

*

ĐÁP ÁN

I. Circle the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Complete the sentence with suitable word.

1 - does; 2 - with; 3 - How; 4 - went; 5 - songs;

III. Read the passage and answer the question.

1 - His name is Phong.

2 - He is a student.

3 - No, he doesn"t.

4 - It is near his house.

5 - He goes khổng lồ school in the morning.

IV. Reorder the words.

1 - I & Linda play volleyball in the gym.

2 - I often bởi my homework in the afternoon.

3 - What is his address?

4 - How vì you go to school?

5 - Tom watches TV twice a week.


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 9)


I. Lựa chọn từ không giống loại.

1. A. Fine B. Large C. Not D. Early

2. A. Grass B. Vegetable C. Tree D. School

3. A. Capital B. City C. Countryside D. Apartment

4. A. By B. At C. Taxi D. From

5. A. Went B. Leave C. Finish D. Start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1. _______ did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What B. Where C. Which

2. He went to da Nang - the _______ city

A. Coastal B. Beach C. Town

3. Where ________ he last summer, Linda? - In his grandparents"s.

A. Are B. Was C. Were

4. _______ did you vày when you were in da Nang?

A. What B. When C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. Took B. Take C. Takes

6. What did phái nam eat yesterday? He _______ fish, rice & soup.

A. Eat B. Eats C. Ate

7. My birthday is _______ Monday, December 21st.

A. At B. On C. In

8. ________ you have a test today?

A. Will B. Vày C. Are

9. Will you be miễn phí next Sunday? – ________.

A. No, I won’t B. No, I don’t C. No. I amn’t.

10. We will meet our old friends _____ Sunday.

A. Last B. Next C. Now

III. Give the correct khung of the verbs in brackets

1. I ________________ a student in Le Quy Don primary school. (be)

2. Last weekend, we ______________ to Nha Trang. (go)

3. Nga, Lien and Minh ____________ lunch together at the school. (now have)

4. Dung ____________ noodles for breakfast yesterday. (have)

5. I _____________ in Hanoi city, I lives in bầu Binh province. (not live)

IV. Read the passage & write True or False.

Her name is Lan. She lives in an apartment in the city. Near her house, there is a supermarket, a book store, a post office and a pharmacy store. She is a student. She studies at Cau Giay primary school. Her house is far from her school so she often goes khổng lồ school by bike. She goes to lớn school in the morning. There is a park in front of the school. There are a lot of trees và flowers in the park. Behind the school, there is a low mountain.

1. Lan lives in the country.

2. She is a pupil.

3. Her house is near her school.

4. She goes to lớn school in the afternoon.

5. There is a mountain behind her school.

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ không giống loại.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - C; 5 - A

II. Khoanh tròn trường đoản cú đúng hoàn thành câu.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - A; 10 - B

III. Give the correct size of the verbs in brackets

1 - am; 2 - went; 3 - are now having; 4 - had; 5 - don"t live

IV. Read the passage và write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 – True


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 10)


I. Choose the odd one out.

1. A. How B. When C. Where D. Did

2. A. Holiday B. Sunday C. Monday D. Tuesday

3. A. Are B. Is C. Be D. Was

4. A. Went B. Write C. Wash D. Go

5. A. On B. In C. Of D. There

II. Read và choose the correct answer.

1. How vì chưng you go to school?

A. On foot. B. I goes to school by bus. C. I walked khổng lồ school.

2. What did you bởi yesterday?

A. I will go khổng lồ visit my grandma.

B. I went to lớn the cinema with my brother.

C. I goes to school.

3. _______________________? I go to lớn the library once a week.

A. How often vày you go to lớn school?

B. How often vị you go khổng lồ the library?

C. How do you go to lớn the library?

4. What did he do at the party? ______________________

A. She danced và sang.

B. He danced and sing.

C. He danced và sang.

5. Who vày you live with? _____________________

A. I lived with my mother.

B. I live with my parents.

C. She lives with my mom.

III. Read and match.

1. Where vì chưng you live?

2. Where did he go?

3. Vày you go khổng lồ school on Friday?

4. Did you sing?

5. How bởi vì you go khổng lồ the park?

A. No, I didn"t.

B. By bus.

C. He went to lớn Sam Son beach.

D. Yes, I do.

D. I live in Hanoi.

IV. Reorder the words.

1. Does/ Where/ in/ go/ the/ he/ morning/ ?/

______________________________

2. How/ the/ do/ supermarket/ you/ often/ go/ ?

______________________________

3. Singing/ Linh/ yesterday/ joined/Lien/ in/ contest/ and/ ./

______________________________

4. When/ have/ Thuy/ English/ does/ lessons/ ?/

______________________________

5. I"ll/ I/ swim/ think/ beach/ the/ at/ ./

______________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

II. Read & choose the correct answer.

1- A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

III. Read & match.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - B;

IV. Reorder the words.

1 - Where does he go in the morning?

2 - How often bởi you go to lớn the supermarket?

3 - Linh và Lien joined in singing contest yesterday.

4 - When does Thuy have English lessons?

5 - I think I"ll swim at the beach.


Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 11)


I/ Underline và correct the mistakes.

1. Does you take part in the drawing contest?

2. How does he go khổng lồ the school? - On bike.

3. Linda will eating seafood on the beach.

4. Lan buy a new pencil yesterday.

5. We went to Sapa next holiday.

II. Put the words in order.

1. Enjoy/ Did/ last/ party/ Lan/ Monday ?/ the/

2. Grandparents/ lives/ Quan/ his/ with/ ./

3. Will/ holiday/ beach/ summer/ go/ They/ Sam Son/ to/ next/ ./

4. Often/ does/ How/ Lisa/ theatre/ go/ to/ the/ ?/

5. Do/ What/ do/ you/ the/ in/ morning/ ?/

III. Read and match.

1. What’s your school like? A. I vày my homework.

2. When will you go to lớn the beach? B. It is big & beautiful.

3. Did Lien go the zoo yesterday? C. By bus.

4. What vì you vì in the afternoon? D. Next Sunday.

5. How do you go to the school? E. Yes, she did.

IV. Read & choose the correct answer.

1. Did you go the thể hình yesterday? (Yes/ No), I did.

2. What (will/ do) you do next Saturday? I will visit my grandparent with my mom.

3. What (do/ did) he vì chưng yesterday? He went to zoo.

4. (How/ Where) does he go lớn school? - On foot.

ĐÁP ÁN

I/ Underline và correct the mistakes.

1 - Does thành Do;

2 - On thành By;

3 - eating thành eat;

4 - buy thành bought;

5 - went thành will go;

II. Put the words in order.

1 - Did Lan enjoy the party last Monday?

2 - quan lives with his grand parents.

3 - They will go to lớn Sam Son beach next summer holiday.

4 - How often does Lisa go to the theatre?

5 - What do you vày in the morning?

III. Read & match.

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C;

IV. Read và choose the correct answer.

1 - Yes; 2 - will; 3 - did; 4 – How


Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 12)


Match the sentences

1. What’s your address ? A. I always vì chưng morning exercise

2. What’s the village like ? B. Twice a week

3. What bởi you bởi in the morning ? C. It’s small và quiet

4. How often vì you have English ? D. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Put the words in order.

1. Will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. Went to lớn / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. Vị / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. Did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Read và complete.

Had Sunday did do

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

A. Am B. Was C. Will be D. Stay

2. What did you do last night? – I ………….my homework.

A. Did B. Vì chưng C. Does D. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

A. By B. In C. At D. On

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

A. Where B. How C. How often D. What

ĐÁP ÁN

Match the sentences

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b

Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Read and complete.

1. Sunday; 2. Did; 3. Do; 4. Had

Choose the correct answer.

1. C; 2. A; 3. B; 4. D


Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 13)


Odd one out (Khoanh tròn từ ko cùng nhóm)

1. A. Went B. Took C. Explored D. Saw

2. A. Vietnamese B. England C. Nhật bản D. America

3. A. Father B. Mechanic C. Astronaut D. Architect

4. A. June B. Sunday C. July D. September

5. A. Happy B. Tiệc ngọt C. My D. Family

Choose the correct answer

1. What’s your house………? - It’s a big house. It’s got a small garden.

A. Look B. Lượt thích C. Likes D. Liked

2. . ……….you go to Mai’s birthday party? - Yes, I did.

A. Bởi B. Does C. Did D. Doing

3. Zack is fromMalaysiaand his nationality is……………….

A. Malaysian B. Australian C. Combodian D. Japanese

4. Where……….. Is she from? -She’s fromTokyo.

A. At B. On C. In D.to

5. Tony lives ………..52 tía Trieu Street with his family.

A. In B. At C. On D.to

6. Mai lives…….. The third floor of Ha Noi Tower.

A. At B. On C. In D.to

7. Tony’s birthday is ……..October.

A. In B. At C. On D.to

8. What vị you often vị ……..the morning?

A. At B. On C. Khổng lồ D.in

9. I’ll ……..a singer in the future.

A. Be B. Is C. Am D. Being

10. What ……. You be in the future? – I’ll be an astronaut.

A. Is B. Am C. Being D. Will

Match the sentences in column A with the sentences in column B

1. What present did you give Lan?

a. I’m Indonesian

2. What did you bởi last night?

b. A comic book

3. What’s your house like?

c. I surfed the Internet

4. What’s your nationality?

d. I’ll be a dentist.

5. What will you be in the future?

e. It’s a small, beautiful house.

ĐÁP ÁN

I.

1 – C 2 - A 3 – A 4 – B 5 – D

II.

1 – B 2 - C 3 – A 4 – C 5 – B

6 – C 7 - A 8 – D 9 – A 10 – D

III.

1 – B 2 - C 3 – E 4 – A 5 – D


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 14)


I. Chọn đáp án đúng.

1. Lam ...... Hong are students.

A. Và B. Or C. But D. With

2. …….. He swim? - Yes, he can.

A. Could B. Can C. What D. How

3. This is my brother. ……… name is Long.

A. He B. She C. His D. Her

4. How ……. Classes are there?

A. Much B. Màu sắc C. Many D. Lion

5. There ….. A desk.

A. Are B. Is C. Has D. Have

6. Linda wants chicken……. Noodles.

A. But B. With C. And D. So

7 ………..your favorite fruit? - Orange.

A. What’s B. When’s C. How’s D. Can’s

8. ……. Is the weather? - It"s rainy.

A. How B. What C. When D. Where

9. …….. Lien lượt thích English?

A. Bởi vì B. Does C. Did D. Has

10. Where …..the library?

A. Am B. Is C. Am not D. Are

II. Lựa chọn từ không giống loại.

1. A. Orange B. Blue C. Brown D. Red

2. A. Sun B. Snowy C. Sunny D. Rainy

3. A. Father B. Pupil C. Sister D. Grandma

4. A. October B. Sunday C. January D. December

5. A. Oto B. Football C. Bus D. Bicycle

III. Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1) My/ teacher/ beautiful. / is ....................................................................

2) wash / Do/ face ?/ your / the/ ....................................................................

3) What/ want ?/ she/ does ....................................................................

4) is/ your/ What/ fruit?/ favorite ....................................................................

5) hungry./ I’m / want/ noodle./ I / some ....................................................................

IV. Điền từ say mê hợp kết thúc đoạn văn.

map; desks; classroom; globe

My classroom

Hello. My name is Lien. I’m from (0) Viet Nam. This is my (1)………………It is large & nice. There are 30 (2)………………….and chairs. There is a green board on the wall. There is a (3)................ Of Viet Nam. There is also a(4) .............We are very happy in my classroom.

ĐÁP ÁN

I. Chọn giải đáp đúng.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B;

II. Lựa chọn từ không giống loại.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

III. Thu xếp những từ sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - My teacher is beautiful.

2 - vị you wash your face?

3 - What does she want?

4 - What is your favorite fruit?

5 - I"m hungry. I want some noodles.

IV. Điền từ ưng ý hợp xong xuôi đoạn văn.

1 - classroom; 2 - desks; 3 - map; 4 – globe


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 15)


I/ Underline và correct the mistakes.

1. Does you take part in the drawing contest?

2. How does he go lớn the school? - On bike.

3. Linda will eating seafood on the beach.

4. Lan buy a new pencil yesterday.

5. We went lớn Sapa next holiday.

II. Put the words in order.

1. Enjoy/ Did/ last/ party/ Lan/ Monday ?/ the/

2. Grandparents/ lives/ Quan/ his/ with/ ./

3. Will/ holiday/ beach/ summer/ go/ They/ Sam Son/ to/ next/ ./

4. Often/ does/ How/ Lisa/ theatre/ go/ to/ the/ ?/

5. Do/ What/ do/ you/ the/ in/ morning/ ?/

III. Read và match.

1. What’s your school like? A. I vị my homework.

2. When will you go to lớn the beach? B. It is big & beautiful.

3. Did Lien go the zoo yesterday? C. By bus.

4. What bởi vì you do in the afternoon? D. Next Sunday.

5. How vày you go to the school? E. Yes, she did.

IV. Read and choose the correct answer.

1. Did you go the thể hình yesterday? (Yes/ No), I did.

2. What (will/ do) you vị next Saturday? I will visit my grandparent with my mom.