Skip to content

Dđại Diện Của Doanh Nghiệp Là Gì? Người Đại Diện Theo Pháp Luật Doanh Nghiệp Là Gì

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một trong các loại hình doanh nghiệp mà pháp luật không quy định giới hạn số người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp. Các quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật của loại hình doanh nghiệp này được pháp luật hiện hành quy định cụ thể. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về câu hỏi trên.

Đang xem: Dđại diện của doanh nghiệp

*

quy định về người đại diện theo pháp luật

Đại diệntheo pháp luật của công ty là gì?

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, cụ thể,

Ngườiđại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

Ngườiđược pháp nhân chỉ định theo điều lệ;Ngườicó thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật;Ngườido Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Theo Điều 12, Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể về người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm:

Xem thêm:

Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

*

đại diện của công ty

Điềukiện để là đại diện theo pháp luật?

Từđủ 18 tuổi trở lên;Cónăng lực hành vi dân sự đầy đủ;Khôngthuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;Khôngbị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;Ngườiđại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.

Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật

Theo Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2020 thì trách nhiệm người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1, Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2020.

*

trách nhiệm của người đại diện

Dịchvụ pháp lý Luật Long Phan sẽ cung cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *