Bạn tâm đánh số trang sách từ 1 đến 100

      11

Để đặt số trang của một quyểnsách người ta nên dùng 600 chữ số.Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ?

Bài 2

Bạn trung ương đánh số trang sách = những số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho 100.Bạn Tâm yêu cầu viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

Bạn đang xem: các bạn tâm viết số trang sách từ là một đến 100

Bạn đã xem: chúng ta tâm đặt số trang sách từ 1 đến 100
*

Bài 1 : Giải

Từ trang 1 mang đến trang 9 tất cả :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10đến trang 99 tất cả :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 mang đến trang 99 đề xuất dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của những trang gồm 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang tất cả 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách có số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy quyển sách đó gồm 236 trang .

 

Bài 2 :

(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Bạn Tâm yêu cầu viết số số tất cả 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố tất cả 3 chữ số)

Bạn Tâm bắt buộc viết số chữ số để khắc ghi được hết quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy bạn Tâm đề nghị viết 192 chữ số

 

 

 

Bài 1 : Giải

Từ trang 1 đến trang 9 tất cả :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10đến trang 99 gồm :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang bao gồm 2 chữ số )

Từ trang 1 mang lại trang 99 bắt buộc dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang bao gồm 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số những trang gồm 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách bao gồm số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy cuốn sách đó tất cả 236 trang .

 

Bài 2 :

(99-10):1+1=90(số có 2 chữ số )

Bạn Tâm bắt buộc viết số số gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm đề xuất viết số chữ số để khắc ghi được không còn quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy bạn Tâm đề xuất viết 192 chữ số

 

 

 

Bài 1 : Giải

Từ trang 1 mang đến trang 9 có :

( 9-1) : 1+1 = 9 ( trang có một chữ số )

từ trang 10đến trang 99 có :

( 99-10 ) :1+1 = 90 ( trang tất cả 2 chữ số )

Từ trang 1 mang đến trang 99 buộc phải dùng :

1 * 9 + 2*90 = 189 ( chữ số )

Số chữ số của các trang tất cả 3 chữ số là :

600-189 = 411 ( chữ số )

số các trang bao gồm 3 chữ số là :

411 : 3 = 137 ( trang )

Quyển sách tất cả số trang là :

9+90+137 = 236 ( trang )

Vậy cuốn sách đó gồm 236 trang .

 

Bài 2 :

(99-10):1+1=90(số bao gồm 2 chữ số )

Bạn Tâm buộc phải viết số số bao gồm 3 chữ số là :

(100-100):1+1=1 (ố có 3 chữ số)

Bạn Tâm yêu cầu viết số chữ số để khắc ghi được không còn quyển sách là :

9+90x2+1x3=192 chữ số

Vậy các bạn Tâm bắt buộc viết 192 chữ số

 

 

 

*