1100 doanh nghiệp ngành dược

      5
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1100/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢGIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Kế hoạch với Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2018 của cơ quan chính phủ về triển khai cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyếtthủ tục hành chính;

Căn cứ Thông bốn số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 mon 11 năm 2018 của cục trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chính phủ hướng dẫn thi hành một trong những quy định của Nghị địnhsố 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của cơ quan chính phủ về thực hiện cơ chế mộtcửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủ tục hành chính;

Căn cứ ra quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 mon 3 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ phê phê duyệt Đề án đổi mới việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giải quyếtthủ tục hành chính;

Căn cứ ra quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng bao gồm phủ ban hành Kế hoạch thực hiệnNghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2018 của chính phủ nước nhà về thực hiệncơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủ tục hành chính;

Theo ý kiến đề xuất của Chánh công sở Bộ.

Bạn đang xem: 1100 doanh nghiệp ngành dược

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đương nhiên Quyếtđịnh này Quy chế tổ chức và chuyển động của phần tử Tiếp nhận cùng Trả công dụng giảiquyết thủ tục hành chính tại cỗ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành tính từ lúc ngày cam kết và sửa chữa Quyết định số 2015/QĐ-BKHĐT ngày 25tháng 12 năm 2018 của cục trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của thành phần Tiếp nhận và Trả tác dụng giải quyết thủ tục hành chínhthuộc Văn phòng cỗ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Bộ, Thủtrưởng những đơn vị thuộc cỗ và các tổ chức, cá thể có tương quan chịu trách nhiệmthi hành đưa ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 3; - bộ trưởng liên nghành (để b/c); - những đ/c thứ trưởng (để biết); - Văn phòng chính phủ nước nhà (Cục KSTTHC); - những đơn vị nằm trong Bộ, VP7 (LĐVP, KSTH, TV, KHTC, VTLT); - Lưu: VT, VP (KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Bích Ngọc

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦTỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14tháng 6 năm 2022 của cục trưởngBộ kế hoạch và Đầu tư)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượngvà phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này giải pháp về tổ chức vàhoạt rượu cồn của thành phần Tiếp nhận cùng Trả công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính tạiBộ planer và Đầu bốn trong giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồm theo bề ngoài một cửa,một cửa ngõ liên thông.

2. Quy định này áp dụng đối với cácđơn vị thuộc bộ Kế hoạch với Đầu tư liên quan đến giải quyết thủ tục hành chínhcho tổ chức, cá thể tại trụ sở cơ quan bộ Kế hoạch với Đầu tư; công chức thựchiện xử lý thủ tục hành chính và tổ chức, cá thể có yêu cầu giải quyết thủ tục hành thiết yếu tại cỗ Kế hoạch và Đầutư.

Điều 2. Giảithích tự ngữ

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảgiải quyết thủ tục hành bao gồm tại cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ là đầu mối tập trung hướngdẫn giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ, đón nhận yêu ước củatổ chức, cá thể để gửi đến những Cục/Vụ tính năng giải quyết cùng nhận, trả công dụng cho tổ chức, cá nhân.

2. Khối hệ thống thông tin giải quyết và xử lý thủtục hành chính của bộ Kế hoạch và Đầu bốn là khối hệ thống được kiến thiết tập trung,thống độc nhất vô nhị từ Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin mộtcửa điện tử của cục để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, tiến công giá chất lượng thựchiện thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến đường thuộc thẩm quyền giảiquyết của Bộ.

3. Tiến trình ISO là quy trình tiếp nhận,số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết, trả hiệu quả cho tổ chức, cá thể và lưutrữ hồ sơ đối với từng giấy tờ thủ tục hành chính ví dụ được tiến hành tại bộ phận Tiếpnhận với Trả công dụng giải quyết thủ tục hành bao gồm tại bộ Kế hoạch cùng Đầu tưtheo tiêu chuẩn quốc gia vn TCVN 9001:2015.

4. Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính làviệc thực hiện sao chụp, ký kết số gửi thành tài liệu năng lượng điện tử bên trên hệ thốngthông tin cửa hàng dữ liệu bảo đảm về tính đầy đủ, toàn vẹn, đúng chuẩn của các nộidung theo phiên bản giấy.

Điều 3. Mụcđích, nguyên tắc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1. Mục đích:

a) tạo nên điều kiện tiện lợi cho tổ chức,cá nhân khi có nhu cầu giải quyết cácthủ tục hành thiết yếu tại bộ Kế hoạch cùng Đầu tư.

b) cải thiện chất lượng công vụ, ý thứctổ chức kỷ khí cụ và tinh thần, trách nhiệm, thái độ giao hàng của đội ngũ công chức,viên chức tại bộ Kế hoạch với Đầu tư.

2. Nguyên tắc:

a) Việc giải quyết và xử lý thủ tục hành chínhcho tổ chức, cá thể theo lý lẽ một cửa, một cửa liên thông được làm chủ tậptrung, thống nhất tại một mai dong là bộ phận Tiếp nhận với Trả hiệu quả giải quyếtthủ tục hành chủ yếu tại bộ Kế hoạch với Đầu tư.

b) vượt trình đón nhận hồ sơ cùng trả tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành bao gồm cho tổ chức, cá thể tại phần tử Tiếpnhận với Trả tác dụng tại bộ Kế hoạch và Đầu bốn được theo dõi, giám sát, đôn đốc,đánh giá bán theo chính sách tại quy định này và tuân thủ quy địnhcủa pháp luật có liên quan đến tiến hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

c) xử lý thủ tục hành chínhnhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạchvà tất cả sự phối hợp chặt chẽ, đúng chế độ giữa những đơn vị trình độ với Vănphòng cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư; giữa những công chức, viên chức có liên quan tronggiải quyết hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành bao gồm cho tổ chức, cá nhân.

d) rước sự hài lòngcủa tổ chức, cá nhân là thước đo quality và kết quả phục vụ của công chức,viên chức tại cỗ Kế hoạch và Đầu tư.

đ) bài toán thu phí, giá thương mại dịch vụ (nếucó) được thực hiện theo đúng quy định. Không làm phát sinh ngân sách chi tiêu thực hiệnthủ tục hành chủ yếu cho tổ chức, cá nhân ngoài mức sử dụng của pháp luật.

Điều 4. Quy địnhvề mã số hồ sơ hành chính

1. Mã số hồ sơ hành chủ yếu được sử dụngthống nhất trong vận động giao dịch giữa phần tử Tiếp nhận với Trả kết quả, cácđơn vị thuộc cỗ với cá nhân, tổ chức và giữa những đơn vị thuộc bộ với nhau, cụthể:

a) bên trên Giấy đón nhận hồ sơ với hẹntrả kết quả do phần tử Tiếp nhận và Trả công dụng giao đến cá nhân, tổ chức triển khai vàcác văn bản, tài liệu khác liên quan đến việc giải quyếtcông việc.

b) vào việc ứng dụng công nghệthông tin tại các đơn vị thuộc cỗ (Cổng thương mại dịch vụ công và hệ thống thông tin mộtcửa năng lượng điện tử, Cơ sở tài liệu điện tử lưu trữ hồ sơ thủ tục hành thiết yếu của Bộ).

2. Cấu tạo mã số hồ nước sơ giấy tờ thủ tục hànhchính tiến hành gồm các ký trường đoản cú chữ với số:

V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2-YYMMDD-XXXX,trong đó:

a) V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.MX1X2 là mã 1-1 vịtheo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về cấu tạo mã định danh và định dạng dữ liệugói tin ship hàng kết nối những hệ thống thống trị văn bản và điều hành quản lý quy địnhtại Thông tứ số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộtrưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

b) YYMMDD là ngày tiếp nhận hồ sơ,bao gồm 06 ký tự số. Vào đó, YY là 02 chữ số cuối của năm, mm là 02 chữ số củatháng, DD là 02 chữ số của ngày.

c) XXXX là số đồ vật tự hồ sơ được tiếpnhận trong ngày, bao gồm 04 chữ số bắt đầu từ 0001.

3. Trường hòa hợp Giấy chào đón hồ sơ vàhẹn trả công dụng được viết lại sau khoản thời gian cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ theo quy định:Mã số bên trên Giấy tiếp nhận hồ sơ cùng hẹn trả kết quả được ghi thêm số 2 vào bênphải của mã số hồ sơ hành chính.

Đối với hồ sơ có rất nhiều lần xẻ sungtài liệu, bên trên Giấy mừng đón hồ sơ và hẹn trả hiệu quả ghi rõ là hồ sơ ngã sunglần thứ bao nhiêu và ngày, tháng, năm bổ sung cập nhật vào mã số hồ nước sơ thủ tục hànhchính nhằm tiện theo dõi các lần bổ sung cập nhật hồ sơ và xác định số ngày giải pháp xử lý hồ sơ tiếptheo.

Chương II

BỘ PHẬN TIẾP NHẬNVÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 5. Vị trí, địađiểm, trang thiết bị

1. Bộ phận Tiếp nhận cùng Trả kết quảgiải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu tại bộ Kế hoạch với Đầu bốn (sau trên đây viết tắt làBộ phận chào đón và Trả kết quả) đặt ở Phòng kiểm soát và điều hành thủ tục hànhchính - Tổng hòa hợp thuộc Văn phòng cỗ Kế hoạch và Đầu bốn (Văn chống Bộ),do một chỉ đạo Văn phòng bộ đứng đầu, chịu sự quản lý và lãnh đạo của Lãnh đạoBộ với Chánh văn phòng Bộ.

2. Địa điểm: thành phần Tiếp nhận và Trảkết quả được bố trí tại trụ sở cơ quan cỗ Kế hoạch với Đầu bốn số 6B, Hoàng Diệu,Ba Đình, Hà Nội.

3. Trang sản phẩm của thành phần Tiếp nhậnvà Trả kết quả:

a) bộ phận Tiếp nhận với Trả tác dụng sửdụng cỗ nhận diện mến hiệu theo phía dẫn của Văn phòng bao gồm phủ. Thực hiện mộtbản sắc thương hiệu thống độc nhất về yêu thương cầu xây đắp nội thất, ngoại thất; biểnhiệu, trang phục; hải dương tên, tài liệu nhiệm vụ và giao diện điện tử của Hệ thốngthông tin xử lý thủ tục hành chủ yếu của Bộ.

b) thành phần Tiếp nhận với Trả kết quảđược bố trí các trang thiết bị buổi tối thiểu gồm: lắp thêm vi tính, trang bị in, đồ vật quét (Scanner),máy đem số xếp sản phẩm tự động; máy rước ý kiến reviews củacác cá nhân, tổ chức kết nối tới khối hệ thống thông tin một cửa ngõ điện tử của Bộ; cácmàn hình chạm màn hình phục vụ cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, giấy tờ thủ tục hànhchính; khối hệ thống mạng LAN liên kết Internet; vật dụng phát sóng wifi; tủ đựng tàiliệu, smartphone cố định, bàn cùng ghế làm việc, điều hòanhiệt độ, hệ thống camera giám sát; bàn viết hồ sơ và số chỗ ngồi chờ, nước uống,hòm thư góp ý, bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy làm việc.

c) Trang sản phẩm của bộ phận Tiếp nhậnvà Trả công dụng được sắp xếp khoa học theo những chức năng, bao gồm: khoanh vùng cung cấpthông tin về thủ tục hành chính; khoanh vùng đặt những trang thiết bị năng lượng điện tử, trongđó có máy rước số xếp hàng tự động, màn hình hiển thị đa phương tiện đi lại tra cứu thông tin vềthủ tục hành bao gồm và công dụng giải quyết.

Có hạ tầng technology thông tin với cácthiết bị chuyên được sự dụng theo quy định bảo đảm đủ đk để triển khai đúng quytrình công khai, phía dẫn, chào đón giải quyết, theo dõi quá trình giải quyếtvà trả tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu của cá nhân, tổ chức; tất cả đủ điềukiện nhằm thực hiện cung ứng dịch vụ công trực con đường mức độ 4.

Áp dụng ứng dụng một cửa điện tử vớichức năng khoa học, rõ ràng, tiện thể lợi, bao gồm tính tự động cao, đảm bảo các yêu cầutheo quy định.

d) ko gian tiếp xúc giữa công chức,viên chức tại bộ phận Tiếp nhận cùng Trả kết quả với cá nhân, tổ chức triển khai cần đượcthiết kế hợp lý, bảo đảm giao tiếp bình đẳng, công khai, minh bạch.

Điều 6. Thời gianlàm vấn đề của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Bộ phận đón nhận và Trả kết quả làmviệc vào những ngày thao tác trong tuần (trừ những ngày nghỉ lễ, đầu năm theo quy định).

1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

- Sáng: 8 giờ cho 11 giờ 30 phút.

- Chiều: 13 giờ trong vòng 30 phút đến 17 giờ.

Trường hợp quan trọng do yêu mong côngviệc, Chánh văn phòng công sở Bộ ra quyết định thời gian tiếp nhận và trả kết quả ban đầu sớm rộng hoặc hoàn thành muộn hơn thời hạn trên.

2. Thời hạn còn lại trong ngày làmviệc để gia công công tác thu xếp và chuyển nhượng bàn giao hồ sơ.

Điều 7. Công khaithủ tục hành thiết yếu tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả kết quả

1. Thủ tục hành bao gồm được công khairõ ràng, không hề thiếu tại thành phần Tiếp nhận với Trả công dụng theo quy định, gồm cácthông tin đa phần sau:

a) Danh mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thựchiện chế độ một cửa, một cửa ngõ liên thông.

b) Nội dung chính của từng thủ tục gồm:Tên giấy tờ thủ tục hành chính, trình từ bỏ thực hiện, phương pháp thực hiện, cấp cho thẩm quyềngiải quyết, thành phần làm hồ sơ và số lượng mỗi loại, số bộ hồ sơ đề nghị nộp, thời hạngiải quyết và trả kết quả, mức giá thành và lệ phí (nếu có),các mẫu đơn, mẫu mã tờ khai của giấy tờ thủ tục hành chính.

c) Mỗi thủ tục hành bao gồm phải có hướngdẫn phương thức thực hiện, cách thức điền biểu mẫu và cố nhiên một cỗ hồ sơ mẫuđã được điền tin tức để cá nhân, tổ chức triển khai tham khảo.

d) Danh mục thủ tục hành chủ yếu đượctiếp nhận, xử lý theo nguyên lý một cửa, một cửa liên thông trực đường qua mạng từ mức độ 3 trở lên trên (nếu có) và quy trình,cách thức truy cập, nộp hồ sơ năng lượng điện tử, tra cứu vớt trạng thái xử lý hồ sơ, nhậnkết quả giải quyết.

2. Việc công khai thủ tục hành chínhđược tiến hành đồng thời bằng các vẻ ngoài sau:

a) Niêm yết trong bảng niêm yết thủ tụchành chính (khổ giấy A4, in 01 mặt).

b) In thành cácbộ tài liệu để tại bàn viết làm hồ sơ (gồm cả làm hồ sơ mẫu).

c) thông tin trên màn hình cảm ứngtra cứu thủ tục hành thiết yếu (nếu có).

Điều 8. Công khaithông tin đường dây nóng tại phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả

1. Công khai thông tin con đường dây nóngđể chào đón phản ánh, loài kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức, gồm: Số năng lượng điện thoại, địa chỉ thư năng lượng điện tử của thành phần Tiếp nhận cùng Trả tác dụng vàcủa các đơn vị chăm môn; số năng lượng điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Chánh Vănphòng Bộ.

2. Hiệ tượng công khai:

a) Niêm yết trênbảng niêm yết tại phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả và trên bàn viết hồ sơ.

b) trên Cổng thông tin điện tử, Hệ thốngthông tin xử lý thủ tục hành chủ yếu của Bộ.

Điều 9. Nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

1. Nhiệm vụ:

a) công khai minh bạch đầyđủ, kịp thời bằng phương tiện đi lại điện tử hoặc bởi văn phiên bản Danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính được triển khai tại thành phần Tiếp nhận với Trả kết quả.

b) hướng dẫn tiến hành thủ tục hànhchính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ; xử lý hoặc đưa hồsơ đến đối kháng vị trình độ giải quyết; trả tác dụng giải quyết; lưu trữ hồ sơ thủtục hành chính; theo dõi, giám sát, reviews việc giải quyết và xử lý và trả kết quảgiải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệphí (nếu có) theo quy định.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quanđể giải quyết, trả công dụng giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợpthủ tục hành chủ yếu yêu cầu xử lý ngay vào ngày; hỗtrợ tổ chức, cá thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến đường mức độ3, cường độ 4.

d) Phối hợp với Vụ tổ chức triển khai cán bộ,Trung tâm tu dưỡng cán bộ tài chính - chiến lược và các đơn vị có tương quan tổ chứctập huấn, bồi dưỡng nâng cấp trình độ chăm môn, nghiệp vụ cho công chức, viênchức được giao trọng trách hướng dẫn, tiếp nhận và trả tác dụng giải quyết thủ tụchành thiết yếu theo chế độ một cửa, một cửa liên thông.

đ) Tiếp nhận, xử lý hoặc phối kết hợp vớicác đơn vị có tương quan xử lý phản nghịch ánh, con kiến nghị, năng khiếu nại, cáo giác của tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chứcliên quan đến sự việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, gửi hồ sơ giải quyết và xử lý vàtrả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển chủ kiến giải trình của những đơnvị trình độ về những phản ánh, loài kiến nghị, khiếu nại, tố giác đến tổ chức, cánhân.

e) tiến hành quản lý, thực hiện và lưutrữ hồ sơ, tài liệu, tin tức có tương quan theo phương pháp của pháp luật, bao gồm:Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ (tiếp nhận và trả kết quả) mang đến tổ chức, cánhân, phiếu gửi hồ sơ cho đối chọi vị tính năng có liênquan, phiếu hứa trả kết quả.

g) Nghiên cứu, khuyến nghị với chỉ huy Bộvề các chiến thuật cải cách giấy tờ thủ tục hành thiết yếu được triển khai tại bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả.

h) Định kỳ hằngquý và hốt nhiên xuất report Lãnh đạo cỗ về kết quả thực hiện cách thức một cửa, một cửaliên thông nhằm đề xuất chiến thuật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gây ra trong quátrình thực hiện.

i) Tổng hợp công dụng giải quyết thủ tụchành chính do những đơn vị chuyên môn thuộc Bộ triển khai theo lý lẽ một cửa, mộtcửa liên thông.

k) tiến hành các trách nhiệm khác đượcChánh Văn phòng bộ giao theo luật của pháp luật.

2. Quyền hạn:

a) Được đề nghị các đơn vị gồm liênquan cung cấp thông tin, tài liệu ship hàng cho công tác tiếp nhận, xử lý thủtục hành chính.

b) trường đoản cú chối mừng đón các làm hồ sơ chưađúng quy định; nhà trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị tương quan trongviệc giải quyết và xử lý thủ tục hành chủ yếu theo đúng tiến trình đã được Lãnh đạo bộ phêduyệt; yêu cầu những đơn vị liên quan thông tin về tiến độ xử lý thủ tụchành thiết yếu cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc những đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đếnhoặc vượt thời hạn giải quyết.

c) Theo dõi, đônđốc, nhấn xét, đánh giá công chức, viên chức của những đơn vịliên quan lại cử đến công tác làm việc tại bộ phận Tiếp nhận với Trả kết quả về bài toán chấphành thời hạn lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chếvăn hóa công sở, nội quy của cơ quan.

d) Đề xuất việc đổi mới, cải tiến,nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai công vụ đúng thời hạn, dễ dãi cho tổchức, cá nhân; tổ chức hoặc phối kết hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thựchiện hình thức một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành thiết yếu tạiBộ chiến lược và Đầu tư.

đ) Đề xuất với chỉ đạo Văn phòng Bộvà chỉ đạo Bộ chỉ đạo Trung tâm Tin học nâng cấp, xuất bản tập trung, thống nhấtCổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của cục thành Hệ thốngthông tin giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm an toàn thông tin trong quátrình khai thác, thực hiện các khối hệ thống này.

e) tiến hành các nhiệm vụ khác doChánh Văn phòng bộ giao.

3. Tổ chức cơ cấu tổ chức:

a) Trưởng phần tử Tiếp nhận cùng Trả kếtquả vày một chỉ huy Văn phòng cỗ phụ trách phòng kiểm soát và điều hành thủ tục hành bao gồm -Tổng phù hợp đảm nhiệm.

b) con số công chức, viên chức làmviệc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gồm:

- 02 công chức luân phiên hay trựctại thành phần Tiếp nhận và Trả tác dụng thuộc biên chế ở trong nhà Kiểm soát thủ tụchành chủ yếu - Tổng thích hợp có trách nhiệm quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bịmáy móc, hệ thống mạng của thành phần Tiếp nhận và Trả kết quả; mừng đón hồ sơ với trả công dụng cho tổ chức, cá nhân.

- Mỗi đối chọi vị trình độ chuyên môn có thủ tụchành chính giải quyết và xử lý tại bộ phận Tiếp nhận với Trả công dụng phải cử tối thiểu 01công chức (hoặc viên chức) chuyên trách cho làm trọng trách số hóa hồ sơ, xử lý thủ tục hànhchính.

Danh sách công chức, viên chức đượcniêm yết tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Điều 10. Tiêuchuẩn, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công chức, viên chức thao tác làm việc tại thành phần Tiếpnhận cùng Trả kết quả

1. Tiêu chuẩn:

Công chức, viên chức thao tác tại Bộphận đón nhận và Trả hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cỗ Kế hoạch vàĐầu bốn cần đáp ứng các tiêu chuẩn chỉnh quy định trên khoản 1 Điều 11Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tục hành thiết yếu (sau trên đây viết tắt là Nghị địnhsố 61/2018/NĐ-CP).

2. Trách nhiệm:

Công chức, viên chức thao tác làm việc tại Bộphận chào đón và Trả hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại cỗ Kế hoạch vàĐầu tư, ngoài việc triển khai các trách nhiệm quy định tại khoản2 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP cần thực hiện việcsố hóa hồ sơ thủ tục hành bao gồm theo công cụ tại khoản 11 Điều1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của chính phủ nước nhà sửa đổi,bổ sung một vài điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (sau trên đây viết tắt là Nghịđịnh số 107/2021/NĐ-CP).

3. Quyền lợi:

Công chức, viên chức thao tác tại Bộphận mừng đón và Trả kết quả được hưởng những quyền lợi mức sử dụng tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và những quyền lợisau:

a) cơ chế bồi dưỡng: Trưởng bộ phậnvà những công chức thao tác tại thành phần Một cửa được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ theo quy địnhhiện hành của nhà nước và tương xứng với Quy chế chi phí nộibộ của cục Kế hoạch và Đầu tư.

b) Trang phục: Công chức thao tác làm việc tạiBộ phận đón nhận và Trả kết quả được cấp trang phục và tiến hành theo Quy chếchi tiêu nội bộ của cục Kế hoạch với Đầu tư. Mỗi năm được cấp tối thiểu: 01 (một)bộ xuân hè với 01 (một) cỗ thu đông/01 người.

4. Thời hạn thao tác của công chức đượccử đến phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả:

Thời hạn tiến hành nhiệm vụ của côngchức được cử đến bộ phận Tiếp nhận với Trả tác dụng tối thiểu06 mon và buổi tối đa không quá 24 tháng mỗi đợt theo hình thức tại khoản4 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Điều 11. Nhữnghành vi không được tiến hành trong giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu theo nguyên lý mộtcửa, một cửa liên thông

1. Đối cùng với côngchức, viên chức thao tác tại phần tử Tiếp nhận cùng Trả kếtquả:

a) ko được tiến hành các hành viquy định trên khoản 1 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

b) yêu thương cầu cung ứng lại thông tin, giấy tờ, tài liệu năng lượng điện tử hoặc tài liệu đã làm được số hóa bao gồm giátrị pháp luật theo giải pháp pháp luật, được kết nối, chia sẻ dữ liệu trong quátrình tiếp nhận, giải quyết và xử lý thủ tục hành chính, trừ trường hợp sử dụng cho mụcđích xác minh, thẩm tra lại tính đúng đắn thông tin, giấy tờ, tài liệu sẽ đượcsố hóa.

2. Đối cùng với tổ chức, cá nhân có yêu cầugiải quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu theo phương pháp một cửa, một cửa ngõ liên thông tại bộ Kếhoạch cùng Đầu tư không được triển khai các hành vi quy địnhtại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Chương III

QUY TRÌNH PHỐI HỢPTHỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

Điều 12. Tiếp nhậnhồ sơ

1. Hồ sơ được nộp thẳng tại cỗ phậnTiếp nhận với Trả tác dụng hoặc gửi qua thương mại & dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến. Cánhân, tổ chức triển khai khi gửi hồ sơ qua thương mại dịch vụ bưu thiết yếu ghi rõ địa chỉ gửi, địa chỉnhận tác dụng và tự bỏ ra trả cước tầm giá theo biện pháp của đơnvị hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích.

2. Lúc giao dịch đón nhận hồ sơ,công chức, viên chức tại thành phần Tiếp nhận và Trả tác dụng thựchiện bình chọn hồ sơ như sau:

a) Kiểm tra, xác thực thông tin tài khoản số củacá nhân, tổ chức thông qua số định danh cá thể của công dân việt nam hoặc số hộchiếu (hoặc số sách vở và giấy tờ có cực hiếm đi lạiquốc tế) của người nước ngoài và mã số của tổ chứctheo quy định. Trường thích hợp tổ chức, cá nhân chưa tài năng khoản số, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả hiệu quả hướng dẫnthực hiện tại hoặc tạo thông tin tài khoản cho cá nhân, tổ chức trên CổngDịch vụ công non sông hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ.

b) tiến hành kiểm tra tài liệu điện tửcủa các thành phần hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính. Trường hòa hợp thông tin, dữ liệu, hồ nước sơ, giấy tờ điện tử có giá trịpháp lý của tổ chức, cá nhân đã được kết nối, share giữa Cổng thương mại dịch vụ công quốcgia với khối hệ thống thông tin giải quyết và xử lý thủ tục hành chủ yếu củaBộ thì tổ chức, cá nhân không cần khai lại thông tin hoặc nộp lại hồ nước sơ, giấytờ, tài liệu; đánh giá và chuyển vào hồ nước sơ giấy tờ thủ tục hành chính điện tử mang đến tổ chức,cá nhân.

c) Đối cùng với thành phần hồ sơ là kết quảgiải quyết giấy tờ thủ tục hành chính hoặc buộc phải số hóa theo pháp luật mà chưa có dữ liệuđiện tử, công chức một cửa triển khai sao chụp, gửi thành tài liệu năng lượng điện tửtrên khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và chịu trách nhiệmvề tính đầy đủ, toàn vẹn, đúng mực của những nội dung theobản giấy. Cam kết số vào tài liệu đã có số hóa theo quy địnhtrước khi đưa hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

3. Triển khai kiểm tra hồ sơ như sau:

a) Trường đúng theo hồ sơ đúng theo lệ, đầy đủthành phần, số lượng theo đúng những quy định tại Quyết định công bố thủ tục hànhchính của Bộ: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ; số hóa hồ sơ theo nguyên tắc tại điểm ckhoản 2 Điều này; nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu mã số 06 trên Phụ lục) hoặc phần mềm điện tử; lậpGiấy tiếp nhận hồ sơ với hẹn trả công dụng (theo mẫu mã số 01 tại Phụ lục) và giao Giấy đón nhận hồsơ và hẹn trả tác dụng có không hề thiếu thông tin cho những người nộp hồsơ, hoặc gửi qua mặt đường bưu bao gồm (nếu làm hồ sơ được nhờ cất hộ qua đường bưu chính),hoặc giữ hộ vào tài khoản trực đường của cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

Xem thêm: Du Quang Cao Doanh Nghiệp Cần Quảng Cáo, Xưởng Sản Xuất Dù Quảng Cáo Ngoài Trời Giá Rẻ

Mỗi hồ sơ thủ tục hành bao gồm sau khitiếp nhận sẽ tiến hành cấp một Mã số hồ sơ theo khí cụ tại Điều 4 quy định này vàghi vào Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồsơ để tra cứu vớt tình trạng xử lý thủ tục hành chính.

b) Trường đúng theo hồ sơ không hợp lệ, chưađầy đầy đủ thành phần, con số theo quy định: phía dẫn nắm thể, đầy đủ, một lần (nếucó thể); lập Phiếu yêu thương cầu xẻ sung, hoàn thành xong hồ sơ (theo mẫu mã số 02 trên Phụ lục), giao ngay cho người nộphồ sơ hoặc giữ hộ qua mặt đường bưu chính (nếu hồ sơ giữ hộ qua dịch vụ thương mại bưu chính),hoặc giữ hộ vào thông tin tài khoản trực con đường hoặc địa chỉ cửa hàng thư điện tử mà bạn nộp hồ nước sơđã đăng ký. Trong thời hạn 01 ngày có tác dụng việc tính từ lúc thời điểm nhận hồ sơ, bộ phậnTiếp nhận với Trả kết quả gửi Phiếu yêu cầu bửa sung, hoàn thành xong hồ sơ so với hồsơ được nộp qua mặt đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến đường qua Cổng thương mại & dịch vụ công.

Trường phù hợp hồ sơ ko thuộc phạm vigiải quyết: gợi ý để cá nhân, tổ chức triển khai đến cơ quan, đơnvị bao gồm thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu có văn bản trảlời hoặc hồ sơ được gởi qua thương mại & dịch vụ bưu chính, gửi trực tuyến, công chức tại Bộphận đón nhận và Trả công dụng phải report Lãnh đạo solo vị, vấn đáp bằng văn bảnnêu rõ tại sao hồ sơ không được mừng đón trong thời gian 01 ngày làm cho việc.

c) Trường vừa lòng công chức mừng đón hồsơ tại bộ phận Tiếp nhận cùng Trả công dụng được phân công xử lý hồ sơ. Côngchức nhập tin tức vào sổ theo dõi làm hồ sơ hoặc ứng dụng điện tử và giải pháp xử lý như sau:

- Đối với hồ sơ biện pháp giải quyếtvà trả hiệu quả ngay: sau khoản thời gian tiếp nhận, công chức tại bộ phận Tiếp nhận với Trảkết quả kiểm tra, nếu thấy hồ sơ sẽ đầy đủ, thiết yếu xác, đủ đk tiếp nhậnthì không nên lập Giấy mừng đón hồ sơ và hẹn trả kết quả nhưngphải gửi luôn cho công chức chăm trách của các đơn vị chuyên môn thẩm định,giải quyết hồ nước sơ đến cá nhân, tổ chức trong thời gian 01 ngày thao tác làm việc và cậpnhật tình hình, công dụng giải quyết vào khối hệ thống thông tingiải quyết thủ tục hành chủ yếu của Bộ.

- Đối với hồ sơ quy định gồm thời hạngiải quyết theo các bước ISO hoặc theo quy định, công chức lập Giấy tiếp nhậnhồ sơ cùng hẹn trả kết quả; scan tài liệu với số hóa làm hồ sơ theo quy định; đưa hồsơ đến đối chọi vị chuyên môn để xử lý, cùng nhận công dụng giải quyết để đưa trả chocá nhân, tổ chức theo đúng thời hạn.

Điều 13. Chuyểnhồ sơ

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy địnhtại Điều 12 quy chế này, công chức lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết và xử lý hồsơ (theo chủng loại số 05 trên Phụ lục); bàngiao hồ nước sơ với Phiếu kiểm soát và điều hành quá trình giải quyết hồ sơ mang lại công chức chuyên trách của các đơn vị trình độ chuyên môn liên quan liêu giải quyết.

2. Phiếu kiểm soát và điều hành quá trình giải quyếthồ sơ được đưa theo hồ sơ cùng lưu tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả kết quả.

3. Việc chuyển giao hồ sơ được tiến hànhngay trong ngày đón nhận hồ sơ. Ngôi trường hợp, hồ nước sơ chào đón sau 16 giờ 30 phúttrong ngày làm việc theo luật thì người chào đón có trọng trách chuyển hồsơ vào trước 9h sáng của ngày thao tác kế tiếp.

4. Trường đúng theo hồ sơ mừng đón trựctuyến hoặc làm hồ sơ giấy đã được số hóa được gửi đến đối chọi vịchuyên môn xử lý trên hệ thống thông tin giải quyếtthủ tục hành bao gồm của Bộ.

Điều 14. Giảiquyết hồ nước sơ

Sau khi chào đón hồ sơ từ phần tử Tiếpnhận cùng Trả kết quả, công chức, viên chức được phân công cách xử lý hồ sơ của cácđơn vị trình độ có trách nhiệm giải quyết như sau:

1. Kiểm tra thông tin trên tài liệuđiện tử mà phần tử Tiếp nhận và Trả công dụng chuyến cho và cập nhật thông tin, dữliệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ký số của cơ quan, solo vịvào bản sao y đối với thành phần hồ nước sơ yêu cầu số hóa thuộcphạm vi quản lý của 1-1 vị.

Dữ liệu điện tử của sách vở và giấy tờ phải bao gồm tốithiểu các trường thông tin: Mã các loại giấy tờ; số định danh của tổ chức, cá nhân,trường hợp cá thể không có số định danh cá thể thì phải bổ sung cập nhật họ tên, nămsinh, ngày cấp, cơ sở cấp; tên giấy tờ; trích yếu hèn nộidung bao gồm của giấy tờ; thời hạn có hiệu lực; phạm vi có hiệu lực (nếu có).

2. Trường hợp cần thẩm tra, xác minh, đem ý kiến những cơ quan, đơn vị có tương quan trong quátrình giải pháp xử lý hồ sơ, hiệu quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của cơ quan, đơn vị có liên quan phải được số hóa theo dữ liệu điệntử nhằm lưu vào khối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

3. Thẩm định, trình cấp bao gồm thẩm quyềnquyết định cùng chuyển kết quả giải quyết đến phần tử Tiếpnhận với Trả kết quả.

Sau khi mừng đón hồ sơ, đơn vị chức năng chủtrì có trách nhiệm tổ chức rước ý kiến của những cơ quan, 1-1 vị kết hợp bằng vănbản (trong trường hợp đề nghị thiết).

a) trường hợp mang ý kiến của những đơnvị nằm trong Bộ: Đơn vị được hỏi chủ kiến phải trả lời trong thời gian nhanh nhất có thể theoyêu ước của đơn vị chức năng lấy chủ ý và phù hợp với Quy chế thao tác của Bộ. Bên trên cơ sởý kiến của những đơn vị phối hợp, đơn vị chức năng chủ trì thẩm định, trình chỉ đạo Bộ ra quyết định và chuyển hiệu quả giải quyết hồ sơ của tổ chức,cá nhân đến phần tử Tiếp nhận với Trả kết quả.

Trường hợp các đơn vị phối kết hợp khôngtrả lời đúng thời hạn, đơn vị chủ trì được đưa ra quyết định hoặc trình lãnh đạo Bộquyết định; đối chọi vị phối kết hợp phải phụ trách về câu chữ thuộc trách nhiệmcủa mình.

b) ngôi trường hợp yêu cầu lấy ý kiến những cơquan có liên quan: Đơn vị tổ chức triển khai lấy chủ ý phải địa thế căn cứ vào thời hạn giải quyếtcủa giấy tờ thủ tục hành chính để đưa ra thời hạn xin chủ kiến cho tương xứng với pháp luậthiện hành.

c) tác dụng giải quyết thủ tục hànhchính trình cấp tất cả thẩm quyền ký kết số, thi công theo quy định điều khoản về côngtác văn thư để trả phiên bản giấy và bản điện tử cho tổ chức, cá nhân, trừ ngôi trường hợpthủ tục hành thiết yếu chỉ nguyên lý cung cấp phiên bản kết quả giảiquyết năng lượng điện tử hoặc tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp phiên bản kết quả giải quyết điệntử.

Khi có hiệu quả giải quyết thủ tụchành thiết yếu thành công, các hồ sơ, giấy tờ đã được số hóa có mức giá trị pháp lýtrong quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành thiết yếu được thực hiện trong thựchiện những thủ tục hành bao gồm khác của tổ chức, cá nhân.

4. Trường thích hợp hồ sơ không đủ điều kiệngiải quyết: report Lãnh đạo đơn vị chức năng và thông báo bằng vănbản cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung hồ sơ, đồng thời thông báo cho Vănphòng bộ (theo mẫu mã số 02 tại Phụ lục).Trong bản thông báo nên nêu rõ căn cứ, câu chữ và thời hạnsửa đổi, bổ sung hồ sơ.

5. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiệngiải quyết: report Lãnh đạo đơn vị trả lại hồ sơ và thông tin bằng văn phiên bản chotổ chức, cá thể nêu rõ tại sao hồ sơ không được điều kiện xử lý (theo mẫu mã số 03 trên Phụ lục), bên cạnh đó gửi một bảnthông báo mang đến Văn phòng Bộ. Thời hạn thông tin phải vào thời hạn giải quyết hồsơ theo quy định.

Điều 15. Trả kếtquả giải quyết

Sau lúc nhận công dụng giải quyết từđơn vị chuyên môn, công chức thao tác tại bộ phận Tiếp nhận cùng Trả kết quả vàoSổ theo dõi hồ sơ hoặc nhập vào phần mềm điện tử và thực hiện như sau:

1. Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trảkết quả xử lý hồ sơ mang đến cá nhân, tổ chức và thu phí,lệ phí (nếu có) theo quy định.

a) Trường phù hợp cá nhân, tổ chức đã đăngký nhận kết quả qua dịch vụ thương mại bưu bao gồm thì câu hỏi trả kết quả, thu phí, lệ giá thành (nếucó) cùng cước phí được thực hiện qua thương mại dịch vụ bưu chính.

b) tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hànhchính điện tử được trả cho tổ chức, cá nhân trên Cổng thương mại dịch vụ công quốc gia hoặcCổng thương mại dịch vụ công của Bộ.

Kết quả xử lý thủ tục hành chínhđiện tử được thêm mã số giấy tờ và tàng trữ trong cơ sở dữliệu tổ quốc hoặc Kho tài liệu hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chủ yếu của khối hệ thống thông tingiải quyết giấy tờ thủ tục hành chủ yếu của Bộ. Mã số sách vở và giấy tờ gồm nhì thành phần là mã sốđịnh danh của cá nhân, tổ chức triển khai và mã các loại giấy tờ, trong số ấy mã loại sách vở và giấy tờ đốivới công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu được thống nhất áp dụng theo mã loạikết quả giải quyết thủ tục hành chủ yếu trên cửa hàng dữ liệu quốc gia về thủ tụchành chính.

c) công dụng giải quyết thủ tục hànhchính bằng bản giấy được trả theo quy định.

d) tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hànhchính đến tổ chức, cá nhân được lưu trữ tại hệ thống thông tin giải quyết và xử lý thủ tụchành chính của bộ để giao hàng việc tích hợp, phân tách sẻ, tra cứu vớt thông tin, dữ liệu,sử dụng để tiến hành các giấy tờ thủ tục hành bao gồm khác theo phương tiện của pháp luật.

đ) Đối với hồ sơ giải quyết xong xuôi trướcthời hạn trả kết quả: liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

2. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giảiquyết, phải bổ sung hồ sơ: contact với cá nhân, tổ chức triển khai để đề nghị bổ sung hồsơ theo thông tin của những đơn vị siêng môn tiến hành việc xử lý hồ sơ.

Hồ sơ chờ bổ sung được giữ tại bộ phậnTiếp nhận và Trả kết quả, sau khoản thời gian cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo thôngbáo sẽ gửi lại đến công chức của đơn vị chủ trì tiếp tục xử lý hồ sơ theoquy định.

Trường vừa lòng tổ chức, cá nhân chậm bổsung hồ sơ theo yêu cầu, làm hồ sơ được lưu lại tại phần tử Tiếp nhận cùng Trả kết quảnhưng không quá 06 tháng.

3. Đối với hồ sơ không đủ điều kiệngiải quyết: liên hệ với cá nhân, tổ chức triển khai để trả lại hồ nước sơ kèm theo văn bảnthông báo cảm thấy không được điều kiện giải quyết hồ sơ của đơn vị chức năng chuyên môn. Thông báođược nhập vào mục trả tác dụng trong sổ theo dõi hồ nước sơ.

4. Đối với hồ nước sơ hết thời gian sử dụng giải quyết:Chuyển văn phiên bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn xử lý cho cá nhân, tổ chứcvà hứa hẹn lại ngày trả kết quả (theo chủng loại số 04 tạiPhụ lục).

Thời hạn chuyển văn bạn dạng xin lỗi: 01ngày trước ngày hết hạn xử lý hồ sơ.

5. Trường vừa lòng cá nhân, tổ chức chưa đếnnhận hồ sơ theo giấy mừng đón hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu lại tại phần tử Tiếpnhận cùng Trả công dụng theo quy định.

6. Trong lúc giao dịch trả kết quả,công chức, viên chức tại phần tử Tiếp nhận cùng Trả tác dụng chủ động đề nghị cánhân, tổ chức triển khai cho ý kiến nhận xét về cường độ hài lòng so với sự ship hàng của Bộphận mừng đón và Trả kết quả.

7. Công chức, viên chức được phâncông xử lý hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính của những đơn vị trình độ không thẳng trả kếtquả cho tổ chức, cá nhân.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM THIHÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tráchnhiệm của văn phòng công sở Bộ

1. Tổ chức triển khai triển khai áp dụng cơ chếmột cửa, một cửa ngõ liên thông trong thực hiện tổng thể các thủ tục hành thiết yếu thuộctrách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư.

2. Cha trí, tổ chức triển khai và tạo đk đểcông chức, viên chức làm việc tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả hiệu quả được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệpvụ và năng lực giao tiếp, ứng xử của Bộ.

3. Thực hiện ứng dụng công nghệthông tin, tuyên truyền để hỗ trợ việc tra cứu, tiếp nhận,xử lý, giải quyết, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức triển khai bảo đảmhiệu quả, thuận tiện, kịp thời, bao gồm xác.

4. Phía dẫn, kiểm tra vấn đề thực hiệncác hiện tượng về chế độ một cửa, một cửa ngõ liên thông trên Vănphòng cỗ Kế hoạch và Đầu tứ và những đơn vị có tương quan thuộc bộ theo thẩm quyền,nâng cao sự ăn nhập của cá nhân, tổ chức.

5. Bố trí kinh phí tổ chức triển khaithực hiện cách thức một cửa, một cửa liên thông vào dự toán giá cả của Văn phòng bộ theo lao lý về túi tiền nhà nước.

6. Thực hiện cơ chế thông tin, báocáo theo quy định.

Hằng quý, Vănphòng bộ tổng hợp, report Lãnh đạo Bộ kết quả đánh giá và công dụng của việc khắcphục, chấn chỉnh, cách xử lý vi phạm so với việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 17. Tráchnhiệm của Trưởng phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả

1. Trực tiếp điều hành và quản lý và phụ trách trước Lãnh đạo bộ và ChánhVăn phòng cỗ về toàn bộ hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

2. Đôn đốc những đơn vị tất cả liên quanthuộc bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúngquy định; báo cáo, khuyến nghị với Chánh Văn phòng bộ và Lãnhđạo Bộ biện pháp xử lý so với những ngôi trường hợp xử lý thủ tục hành chínhkhông đảm bảo an toàn thời gian và unique theo quy định.

3. Định kỳ hằng quý hoặc bất chợt xuất làmviệc với các đơn vị có thủ tục hành chủ yếu được mừng đón và xử lý tại Bộphận tiếp nhận và Trả hiệu quả để dàn xếp về vấn đề quản lý, điều hành, thực hiệnnhiệm vụ và thực trạng tiếp nhận, số hóa hồ sơ, tác dụng giải quyết thủ tục hànhchính của những đơn vị trình độ tại phần tử Tiếp nhận cùng Trả kết quả.

4. Phối hợp với đơn vị cử công chức,viên chức chức xem xét, cách xử trí hành vi vi phạm của công chức, viên chức thực hiệnnhiệm vụ kiêm nhiệm tại bộ phận Tiếp nhận với Trả kết quả; công khai công dụng xửlý mang lại tổ chức, cá nhân có phản bội ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo so với hànhvi phạm luật của công chức, viên chức.

5. Kịp thời cách xử trí theo thẩm quyền hoặcchuyển cơ quan có thẩm quyền giải pháp xử lý hành vi vi phi pháp luật của tổ chức, cánhân, công chức xảy ra tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

6. Quản lý thời gian làm cho việc, tiến độxử lý công việc được giao, thái độ, tác phong của công chức, viên chức được cửđến làm việc tại phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả. Trường đoản cú chối tiếp nhận hoặc nhà độngđề xuất với đối kháng vị trình độ chuyên môn cử bạn thay công chức, viên chức vi phạm kỷ luậtlao động, bao gồm thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn hóa truyền thống công sở, nănglực trình độ chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc tất cả hành vi vi phạm pháp luậtkhác.

7. Chủ động đềnghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan cử công chức mang đến Bộphận chào đón và Trả hiệu quả để kịp thời tăng, bớt công chức khi con số tổchức, cá thể đến triển khai thủ tục hành chủ yếu có biến động tăng, giảm lớn hoặctrường hợp công chức được vắng mặt, được nghỉ theo quy định.

8. Cai quản lý, trình Chánh văn phòng và công sở Bộvề việc chọn mua sắm, thuê, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng, nuốm thế, bửa sung, thanh lý tài sản, cửa hàng vật chất, kỹthuật tại thành phần Tiếp nhận và Trả hiệu quả theo đúng quy địnhcủa pháp luật.

Điều 18. Tráchnhiệm của những đơn vị ở trong Bộ

1. Các đơn vị trình độ chuyên môn thuộc cỗ cóthủ tục hành chính giải quyết tại thành phần Tiếp nhận cùng Trả tác dụng có trách nhiệm:

a) Xây dựng giải pháp nhân sự, bao gồmnhân sự chính thức được cử đến phần tử Tiếp nhận và Trả kết quả, nhân sự dựphòng, nhiệm vụ rõ ràng gửi Văn phòng cỗ tổng hợp, trình Lãnh đạo cỗ quyết địnhdanh sách công chức được cử làm cho việc bộ phận Tiếp nhận với Trả kết quả.

b) phụ trách về tính chínhxác, không thiếu của những quy định tương quan đến thủ tục hành thiết yếu thuộc nghành nghề phụtrách.

c) phụ trách về công dụng số hóahồ sơ thủ tục hành chính, thời hạn xử lý hồ sơ và tàng trữ điện tử công dụng giảiquyết giấy tờ thủ tục hành thiết yếu của tổ chức, cá nhân bảo đảm an toàn đúng hiện tượng của pháp luậtcó liên quan.

d) chịu trách nhiệm update kịp thời100% số hồ sơ xử lý thủ tục hành thiết yếu trên hệ thống thông tin giải quyếtthủ tục hành chính của bộ theo quy định.

đ) giải đáp thực hiện, triển khai xong bộhồ sơ thông qua Bộ hồ nước sơ chủng loại và qua video clip hướng dẫn mẫu:

- những đơn vị chuyên môn có trách nhiệmxây dựng cỗ hồ sơ chủng loại và video clip hướng dẫn so với từng thủ tục hành bao gồm chuyểnđến thành phần Tiếp nhận và Trả hiệu quả để công khai cho tổ chức, cá nhân tham khảo.

- cỗ hồ sơ mẫu bao gồm đầy đủ tin tức trong mẫu đơn, tờ khai (nếu có) theo phương thứcgiả định hoặc ẩn sút danh tính, các loại mẫu thành phần hồ nước sơ, chủng loại giấy tiếp nhậnhồ sơ và mẫu mã giấy trả hiệu quả theo quy định của pháp luật. Những mẫu được được inchữ “MẪU” bằng chữ in hoa đậm, áp dụng phông chữ giờ đồng hồ Việt Unicode (TimesNew Roman), kích cỡ chữ 16 theo tiêu chuẩn Việt nam giới TCVN 9001:2015 tại góc trêncùng mặt phải các trang giấy.

- video hướng dẫn đề xuất thể hiện tại đầy đủcác thông tin hướng dẫn về việc triển khai thủ tục hành chính, những yêu cầu cầm thểđối cùng với từng loại thành phần hồ nước sơ, các bước chuẩn bị cùng quy trình triển khai theo nguyên tắc của pháp luật. Video clip hướng dẫn chủng loại đượctrình chiếu tại thành phần Tiếp nhận và Trả hiệu quả và được đăng mua trên Cổng dịchvụ công của Bộ.

e) Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trungtâm Tin học tập xây dựng quá trình nội bộ, các bước điện tử so với từng thủ tụchành chính thuộc nghành nghề dịch vụ phụ trách.

2. Trung trung khu Tin học:

a) nhà trì, phối phù hợp với Văn chống Bộvà những đơn vị tương quan hoàn thiện, nâng cấp Cổng thương mại dịch vụ công với Hệ thốngthông tin một cửa điện tử của Bộ đảm bảo an toàn tiêu chí, bản lĩnh kỹ thuật, yêu cầukết nối theo hướng dẫn của Bộ thông tin và media và Văn phòng chủ yếu phủ,cụ thể:

- nghiên cứu thiết kế bổ sung cập nhật logovào hình ảnh trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tinmột cửa ngõ điện tử của Bộ theo hướng dẫn thực hiện bộ dìm diện mến hiệu chung củaVăn phòng thiết yếu phủ.

- Phối phù hợp với các đơn vị có liênquan thuộc cỗ (Cục quản lý đấu thầu, viên Đầu bốn nước ngoài, viên Phát triểndoanh nghiệp,...) nghiên cứu thực hiện việc kết nối share Kho tài liệu hồsơ thủ tục hành thiết yếu (của Cổng thông tinquốc gia về đầu tư, khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cổng thông tin quốc gia vềhỗ trợ doanh nghiệp...) với hệ thống thông tin giảiquyết thủ tục hành chính của Bộ.

b) chủ trì xây dựng quy chế hoạt độngcủa hệ thống thông tin giải quyết và xử lý thủ tục hành thiết yếu đượctạo thành trên các đại lý Cổng thương mại dịch vụ công và hệ thống thôngtin một cửa điện tử của cục Kế hoạch cùng Đầu bốn để thống nhất làm chủ theo quy địnhtại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP .

3. Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyềnthông có trọng trách chủ trì, phối phù hợp với Văn phòng bộ tuyên truyền, phổ biếnviệc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cỗ Kế hoạch với Đầu tư.

4. Vụ tổ chức triển khai cán bộ tất cả trách nhiệmchủ trì, phối hợp với Văn phòng bộ trong câu hỏi theo dõi, tấn công giá, công dụng giảiquyết thủ tục hành chính của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Điều 19. Kinhphí thực hiện

Kinh phí triển khai cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông do giá thành nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toánngân sách mỗi năm (gồm nguồn bỏ ra thườngxuyên và chi đầu tư phát triển) của cục theo phương tiện hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước vàhuy động các nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp khác để thực hiện.

Điều 20. Tổ chứcthực hiện

1. Chánh Văn phòng bộ và Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; phổ biến, cửa hàng triệtQuy chế này đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị chức năng để tráng lệ thựchiện.

2. Đơn vị, cá nhân có các kết quả xuấtsắc trong việc thực hiện Quy chế này được xem xét tán thưởng theo luật củapháp phương pháp và của Bộ. Trường hợp phạm luật Quy chế này thì tùy theo tính chất, mứcđộ vi phạm sẽ ảnh hưởng xử lý theo quy định của cục và công cụ của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện, ví như cácvăn phiên bản được dẫn chiếu để vận dụng trong quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế bằng văn phiên bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu vận dụng theo quy địnhtại các văn phiên bản mới.

4. Trường vừa lòng phát sinh đầy đủ vấn đềkhó khăn, vướng mắc, những đơn vị phản chiếu kịp thời về Văn phòng bộ để tổng hợp,báo cáo Lãnh đạo cỗ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU THEO DÕI GIẢI QUYẾT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH(Kèm theo ra quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14 tháng 6 năm2022 của bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư)

Mẫu số 01

Mẫu Giấy chào đón hồ sơ với hẹn trả kết quả

Mẫu số 02

Mẫu Phiếu yêu thương cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

Mẫu số 03

Mẫu tự chối đón nhận giải quyết hồ nước sơ

Mẫu số 04

Phiếu xin lỗi cùng hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu số 05

Mẫu Phiếu điều hành và kiểm soát quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ

Mẫu số 06

Mẫu Sổ theo dõi

Chữ ký kết số (nếu là biểu chủng loại điện tử)

Mẫu số 01

VĂN PHÒNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ......../PTNTKQ

Hà Nội., ngày.... Tháng... Năm......

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢMã hồ nước sơ: ................

Bộ phận chào đón và Trả tác dụng .......................................................................................

Tiếp dìm hồ sơ của: ............................................................................................................

Số điện thoại:.................................. Thư điện tử (nếu có): ............................................................

Nội dung yêu ước giải quyết: .................................................................................................

Thành phần hồ sơ, yêu ước và số lượngmỗi loại giấy tờ gồm:

1 .................................................................

2 .................................................................

3 .................................................................

4 .................................................................

Số lượng làm hồ sơ ............................(bộ)

Thời gian xử lý hồ sơ theo quy địnhlà: ........... Ngày.

Thời gian thừa nhận hồ sơ:....giờ....phút,ngày... Tháng ...năm....

Thời gian trả hiệu quả giải quyết hồsơ dự kiến: giờ....phút, ngày....tháng... Năm........

Đăng ký nhận kết quả: (i) Tại cỗ phậnMột cửa; (ii) Tại địa chỉ của cá nhân, tổ chức triển khai hoặc add khác (đề nghịghi rõ) ............................................................................................................

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ (Ký với ghi rõ bọn họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ký và ghi rõ bọn họ tên) (Chữ ký kết số của Người mừng đón hồ sơ nếu như là biểu chủng loại điện tử)

Ghi chú:

- Trường vừa lòng chưa tùy chỉnh thiết lập được Hệt